Wyrok NSA dotyczy rynku o obrotach szacowanych na ok. 12 mld zł rocznie. Zdaniem przedstawicieli branży wyższa stawka podatku może prowadzić do zwiększenia konkurencyjności.Obecnie jest ona zachwiana z tego powodu, że część podmiotów rozlicza się według stawki 8 proc., przez co są w lepszej sytuacji niż ci, którzy zgodnie z otrzymanymi interpretacjami indywidualnymi stosują podstawową stawkę VAT. NSA przesądził, że właściwa jest tu stawka podstawowa.
Skoro ustawodawca zastrzegł, że niższą stawką podatku są objęte wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa i mączka dolomitowa, to nie można tak samo traktować kredy nawozowej granulowanej – orzekł NSA.
Reklama
Sprawa dotyczyła podatnika, który zamierzał produkować i sprzedawać kredę granulowaną nawozową wykorzystywaną w rolnictwie jako nawóz do poprawy pH gleby. Produkt jest sklasyfikowany w PKWiU 08.11.30.0 – Kreda i dolomit inny niż kalcynowany. Do jego produkcji podatnik planował wykorzystywać kredę mieloną nawozową, sklasyfikowaną w PKWiU pod pozycją ex 08.11.30.0. Kreda ta miał być poddana procesowi granulacji. Finalny produkt byłby sprzedawany podmiotom handlującym nawozami oraz bezpośrednio rolnikom indywidualnym.

Reklama
Paradoksalnie, podatnik uważał, że właściwa dla kredy granulowanej jest stawka podstawowa 23 proc. Fiskus natomiast twierdził, że powinna to być stawka 8 proc.
Podatnik wyjaśnił, że w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, pod pozycją 21 – Kreda i dolomit inny niż kalcynowany wymienione zostały towary o symbolu PKWiU ex 08.11.30.0, czyli wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa i mączka dolomitowa. Tylko do nich ma więc zastosowanie stawka 8 proc. VAT. Wśród nich nie ma więc kredy granulowanej nawozowej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach powołał się natomiast na pismo Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 r., w którym znalazło się wyjaśnienie, że proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej sklasyfikowanie, a więc kreda mielona pastewna i kreda mielona nawozowa, nawet gdy są granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0.
Tego samego zdania był WSA w Gliwicach. Uznał, że wiążące dla organu podatkowego jest stanowisko GUS. Skoro więc, jak stwierdził GUS, proces granulowania kredy nie wpływa na jej sklasyfikowanie, to kreda granulowana nawozowa jest objęta stawką 8 proc. – orzekł WSA.
Z tym z kolei nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że rację ma podatnik. Sędzia Izabela Najda-Ossowska wyjaśniła, że skoro w załączniku nr 3, pod pozycją 21 zostały wymienione wyłącznie towary o symbolu PKWiU ex 08.11.30.0, to należy interpretować to zawężająco. Jeśli więc pod tą pozycją znajdują się wyłącznie: kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa i mączka dolomitowa, to nie ma podstaw do tego, aby do tej samej kategorii zaliczać kredę nawozową granulowaną – orzekł NSA.
Dodał, że stanowisko GUS nie powinno rzutować na interpretację organu podatkowego. Dyrektor izby skarbowej miał bowiem obowiązek interpretacji przepisów podatkowych. Ich wykładnia różni się od metodologii stosowanej przez GUS.
NSA: Stanowisko GUS nie powinno wpływać na interpretację podatkową
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 785/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia