W ramach ulgi B+R można odliczyć również część kosztów wynagrodzenia pracowników delegowanych czasowo z innych działów do realizacji zadań badawczo-rozwojowych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.Spytała o to spółka, w której prace badawczo-rozwojowe są realizowane przede wszystkim przez pracowników specjalnie do tego powołanego działu. Zakres ich obowiązków wynika z umów o pracę lub dokumentów wewnętrznych (np. instrukcji dotyczącej stanowiska pracy).
Spółka wyjaśniła, że do prac B+R delegowani są czasowo również pracownicy innych działów. W tym przypadku prowadzona jest ewidencja czasu ich pracy.
Spółka chciała się upewnić, czy w ramach ulgi może odliczyć również wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują prace B+R, mimo że nie leży to w zakresie ich codziennych obowiązków.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że przepisy nie nakładają wprost obowiązku zapisywania w umowie o pracę celu zatrudnienia ani też obowiązku ewidencjonowania czasu pracy osób zatrudnionych do realizacji działań badawczo-rozwojowych. Artykuł 9 ust. 1b ustawy o CIT przewiduje jedynie ogólny obowiązek wyodrębniania w prowadzonych księgach podatkowych kosztów działalności badawczo-rozwojowej.
Takim kosztem, uprawniającym do podatkowej ulgi B+R, są m.in. wynagrodzenia pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową – potwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił, że liczy się zatem to, czym faktyczni zajmuje się zatrudniony. Jeżeli ma również inne obowiązki, to spółka powinna wyodrębnić część wynagrodzenia, która nie jest związana z działalnością B+R.
Interpretacja ta powinna zachować aktualność również po planowanych przez rząd zmianach w uldze B+R. Będą one dotyczyły również odliczania w ramach ulgi B+R kosztów pracowniczych. Przyjęty już przez rząd projekt zakłada po pierwsze możliwość odliczenia dodatkowo 100 proc. takich kosztów (dziś jest to 50 proc.). Po drugie, doprecyzowane zostanie, że kosztem kwalifikowanym może być tylko ta część wynagrodzenia, która odpowiada nakładom związanym z realizacją działalności badawczo-rozwojowej. Dotychczas nie było to jasne.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej został już skierowany do pierwszego czytania w Sejmie (druk sejmowy nr 1934).
Interpretacja dyrektora KIS z 17 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010. 207.2017.3.MST.