Dane podatkowe największych firm będą publicznie dostępne. Informacja ta będzie pochodziła z zeznania podatkowego i będzie dotyczyć np. danych o wysokości osiągniętych przychodów, dochodu czy poniesionej straty - takie są m.in. skutki projektu noweli ustawy dot. CIT, którą we wtorek przyjął rząd.

Jak podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu (CIR), Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych autorstwa ministra rozwoju i finansów.

Minister rozwoju i finansów, jak zaznaczono, będzie mógł publikować na stronie resortu w Biuletynie Informacji Publicznej informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych firm – podatników CIT. "Upublicznianie tych danych nie naruszy przepisów o tajemnicy skarbowej" - podkreślono.

Informacja będzie wynikała, jak wskazano, z zeznania podatkowego i będzie dotyczyć indywidualnych danych podatnika CIT takich jak: nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP); wskazanie roku podatkowego; informacje o wysokości: osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku.

W informacji będzie można także wskazać procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok - wyjaśniono.

"Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatkowych będzie dotyczyć podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) i podatników (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro." - czytamy.

Według CIR podatnik, którego dane podano do publicznej wiadomości będzie mógł złożyć wniosek do ministra rozwoju i finansów o ich usunięcie lub sprostowanie. "Indywidualne dane podane do publicznej wiadomości będą co kwartał aktualizowane (według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego). Indywidualne dane podatnika będą upubliczniane przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane" - napisano w komunikacie.

Jak przypomniano, w ramach UE toczą się prace, z których wynika, że "wzmocniona kontrola publiczna nad podatkiem od osób prawnych, płaconym przez międzynarodowe firmy prowadzące działalność w Unii, jest istotnym elementem umożliwiającym wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za uczciwą konkurencję i dobrobyt osiągany dzięki podatkom".

Projektowane zmiany, jak podkreślono, wpisują się zatem w działania międzynarodowe, których celem jest "przeciwdziałanie tzw. optymalizacji podatkowej oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym w kwestii przestrzegania zasady: podatki płacimy tam, gdzie osiągamy zysk".

CIR wskazało, że proponowane przepisy powinny też pośrednio skłaniać podatników do prawidłowego i rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych. "Mają też w pewnym stopniu zapewnić przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu, które Komisja Europejska uznała za jeden z politycznych priorytetów Unii Europejskiej w ramach realizacji strategii na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania osób prawnych" - oceniono. Dodano, ze dalszej perspektywie przedstawione rozwiązania mają ograniczyć uzyskiwanie przez niektóre podmioty "nieuzasadnionej ekonomicznie przewagi konkurencyjnej na rynku, co bardzo niekorzystnie wpływa przede wszystkim na małe i średnie firmy".

Publikacja danych wynikających z zeznań podatkowych może dotyczyć ok. 2 tys. podatników (wg danych za 2015 r.). "Zasadniczo po raz pierwszy upublicznione zostaną dane podatkowe z zeznań podatkowych za 2017 r." - wyjaśniono.

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.