Jednostka budżetowa udzieliła swojemu pracownikowi oprocentowanej pożyczki na cele mieszkaniowe (remont) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jak ująć w ewidencji księgowej udzielenie takiej pożyczki? Czy wpływa ona na zmniejszenie funduszu?
Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu. Tak wskazuje art. 1 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przez działalność socjalną, o której mowa powyżej, należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Udzielenie pracownikowi zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe (oprocentowanej) nie zmniejsza tego funduszu, lecz stanowi ono zobowiązanie pracownika wobec funduszu. Oprocentowanie pożyczki wpływa natomiast na zwiększenie funduszu. Ewidencja księgowa w księgach rachunkowych jednostki budżetowej będzie przebiegała w sposób wskazany na schemacie. Po pierwsze, trzeba ująć samo udzielenie pracownikowi zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS: strona Wn konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, strona Ma konta 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”. Po drugie, trzeba zewidencjonować zaksięgowanie środków stanowiących oprocentowanie pożyczki: strona Wn konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, strona Ma konta 851 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Samo potrącenie z wynagrodzenia pracownika raty pożyczki mieszkaniowej wraz z oprocentowaniem ujmuje się: strona Wn konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, strona Ma konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”. Trzeba też pamiętać o przekazaniu z rachunku bankowego wydatków bieżących środków na rachunek bankowy funduszu socjalnego z tytułu potrąconej raty pożyczki wraz z oprocentowaniem: strona Wn konta 141 „Środki pieniężne w drodze”, strona Ma konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”. Na koniec ewidencjonujemy wpływ na rachunek bankowy funduszu socjalnego środków z tytułu potrąconej raty pożyczki wraz z oprocentowaniem: strona Wn konta 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, strona Ma konta 141 „Środki pieniężne w drodze”.
Natomiast udzielenie pracownikowi bezzwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe będzie skutkowało zmniejszeniem środków funduszu. Wówczas ewidencja w księgach rachunkowych jednostki powinna przebiegać zapisem: Wn konto 851 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”, Ma konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”.
PRZYKŁAD
Nowe środki i technologie
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia do schematu:
1. WB – udzielenie pracownikowi zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków funduszu:
● Wn konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”;
● Ma konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”;
2. PK – zaksięgowanie środków stanowiących oprocentowanie pożyczki:
● Wn konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”;
● Ma konto 851 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”;
3. PK – potrącenie z wynagrodzenia pracownika raty pożyczki mieszkaniowej wraz z oprocentowaniem:
● Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”;
● Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”;
4. WB – przekazanie z rachunku bankowego wydatków bieżących środków na rachunek bankowy ZFŚS z tytułu potrąconej raty pożyczki wraz z oprocentowaniem:
● Wn konto 141 „Środki pieniężne w drodze”;
● Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”;
5. WB – wpływ na rachunek bankowy ZFŚS środków z tytułu potrąconej raty pożyczki wraz z oprocentowaniem:
● Wn konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”;
● Ma konto 141 „Środki pieniężne w drodze”.
Podstawa prawna
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 760).