Jednostka budżetowa otrzymała wyrok sądowy zasądzający na rzecz byłego pracownika odszkodowanie wraz z odsetkami w związku z rozwiązaniem z nim umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa oraz koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym. Jak ująć w ewidencji księgowej to zdarzenie? W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki poniesione z powyższego tytułu?
W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia go do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 par. 1 i 2 kodeksu pracy).
Wydatek poniesiony przez jednostkę w związku z wypłatą odszkodowania na rzecz byłego pracownika, zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, należy zaklasyfikować do par. 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Do tego paragrafu zalicza się m.in. wydatki wynikające z zasądzonych i dobrowolnie wypłaconych odszkodowań w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy. Natomiast zasądzone odsetki kwalifikujemy do par. 458 „Pozostałe odsetki”, a koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym do par. 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”.
Zasądzone odszkodowanie i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym, jako koszt niezwiązany bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, podlega zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych ewidencjonowanych na koncie 761 „Pozostałe koszty operacyjne”. Natomiast zasądzone odsetki to koszty finansowe, ewidencjonowane na koncie 751 „Koszty finansowe”.
Zapisy księgowe w księgach rachunkowych jednostki powinny zatem przebiegać w sposób wskazany na schemacie.
PRZYKŁAD
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia:
1. PK – zaksięgowanie zasądzonego odszkodowania na rzecz byłego pracownika – księgowanie na podstawie wyroku sądowego:
● Wn konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne” – par. 302;
● Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”;
2. PK – zaksięgowanie zasądzonych odsetek na rzecz byłego pracownika – księgowanie na podstawie wyroku sądowego:
● Wn konto 751 „Koszty finansowe” – par. 458;
● Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”;
3. WB – zapłata na rachunek bankowy byłego pracownika odszkodowania, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym oraz odsetek:
● Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”;
● Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” par. 302 (odszkodowanie);
● Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” par. 458 (odsetki);
● Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” par. 461 (koszty zastępstwa).
Podstawa prawna
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 760).