Opłacenie dostaw energii i wody nie jest transakcją związaną z nieruchomością – orzekł WSA w Warszawie.
Problem dotyczył tego, jak ustalić, czy wspólnota mieszkaniowa może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o tym podatku. Ściślej, czy do limitu sprzedaży decydującego o zwolnieniu (obecnie jest to 200 tys. zł) należy wliczać odsprzedaż mediów dostarczanych do mieszkań należących do właścicieli tworzących wspólnotę.
Z art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a wynika, że do limitu nie wlicza się „transakcji związanych z nieruchomościami”. Ustawa nie określa jednak, co przez to rozumieć.
Wspólnota była zdania, że odsprzedaż mediów nie jest usługą związaną z nieruchomością. Przekonywała, że czynności w zakresie odsprzedaży mediów nie są ściśle związane z nieruchomością, bo ich przedmiotem nie jest nieruchomość. Rozliczanie mediów ma jedynie charakter pomocniczy, zmierzający do utrzymania lokali w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym – twierdziła wspólnota.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie był innego zdania (interpretacja nr IPPP2/4512-110/16-2/IŻ). Wskazał, że mieszkania są niewątpliwie częścią budynków. Zatem wpłaty uzyskiwane od właścicieli poszczególnych lokali są wpłatami związanymi z nieruchomościami.
Skoro więc odsprzedaż mediów jest związana z nieruchomościami i ma zasadniczy charakter dla działalności wspólnoty, to powinna być wliczana do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy – stwierdził organ. Dodał, że czynności związanych z nieruchomościami nie wlicza się do limitu tylko wtedy, gdy mają one charakter pomocniczy (art. 113 ust. 2 pkt 2).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę interpretację. Orzekł, że nie została spełniona przesłanka, o której mowa w art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.
Jak wyjaśniła sędzia Katarzyna Owsiak, dla uznania transakcji za związaną z nieruchomością nie wystarczy, że element nieruchomości zaledwie się pojawi. – Niezbędne jest, aby nieruchomość była przedmiotem transakcji, aby była konstytutywnym elementem świadczenia – powiedziała sędzia, powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.
Podkreśliła, że w tej sprawie nie mamy do czynienia z taką sytuacją, ponieważ przedmiotem świadczeń wspólnoty jest opłacenie dostawy energii i wody. Nie jest to transakcja związana z nieruchomościami – podsumowała sędzia Owsiak.
Dodała, że nie jest to odosobniony pogląd. Podobnie orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 lipca 2016 r. (sygn. akt I SA/Wr 248/16).
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 13 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2780/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia