W najnowszej, finalnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie elementów dokumentacji cen transferowych, minister finansów doprecyzował, jakie dane muszą przekazywać podmioty powiązane.W uzasadnieniu do projektu minister zaznaczył, że podatnik, który prawidłowo sporządzi dokumentację cen transferowych, mniej naraża się na ewentualną kontrolę. W projekcie uwzględniono wytyczne OECD w zakresie cen transferowych oraz ustalenia wynikające z rezolucji Rady UE.