W najnowszej, finalnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie elementów dokumentacji cen transferowych, minister finansów doprecyzował, jakie dane muszą przekazywać podmioty powiązane.W uzasadnieniu do projektu minister zaznaczył, że podatnik, który prawidłowo sporządzi dokumentację cen transferowych, mniej naraża się na ewentualną kontrolę. W projekcie uwzględniono wytyczne OECD w zakresie cen transferowych oraz ustalenia wynikające z rezolucji Rady UE.
Zdaniem Magdaleny Marciniak, szefowej Zespołu Cen Transferowych w MDDP, wprowadzone zmiany są korzystne dla podatników.
Rozporządzenie ma uzupełnić ustawowe wymogi dotyczące dokumentacji sporządzanej przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi (tzw. local file, art. 9a ust. 2b ustawy o CIT) oraz dokumentacji zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file, art. 9a ust. 2d).
Jeśli chodzi o elementy wymagane w dokumentacji lokalnej (local file), to projekt doprecyzowuje, że wartością transakcji, którą musi wskazać podatnik, jest wartość wynikająca z faktur oraz z dokonanych płatności. Z kolei wartość wynikającą z umowy należy pokazać jedynie wtedy, gdy nie można podać wartości wynikającej z faktur (np. gdy nie są wystawiane).
– Projekt precyzuje też, że informacje o rodzaju powiązań powinny być aktualne na pierwszy dzień roku podatkowego, chyba że podatnik sporządza dokumentacje po zakończeniu roku (wtedy dane powinny być zgodne ze stanem obowiązującym w dniu zakończenia roku podatkowego) – tłumaczy Magdalena Marciniak.
W uzasadnieniu do projektu minister zaznaczył, że wskazany w rozporządzeniu katalog ma charakter otwarty. To oznacza, że podatnik może przedstawić dodatkowe informacje, niewymienione bezpośrednio w przepisach, jeśli wymaga tego specyfika transakcji (lub innego zdarzenia).
Projekt wskazuje też, jakie informacje należy uwzględnić przy opracowywaniu analizy danych porównawczych (benchmarków). Pod uwagę trzeba wziąć m.in. dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji, dane identyfikujące podmioty powiązane oraz opis przebiegu transakcji.
Doprecyzowano także elementy, które musi zawierać dokumentacja grupowa (master file).
– Zrezygnowano natomiast z informacji dotyczących struktury prawnej, właścicielskiej oraz zarządczej. Wymagane będzie jedynie podanie struktury organizacyjnej, przy czym szczegółowo wskazano, o jakie dane chodzi – mówi Magdalena Marciniak.
Na początku rozporządzenia pojawi się słowniczek kluczowych pojęć.
Największa wątpliwość dotyczy obowiązku opracowywania analiz funkcjonalnych i przedstawiania danych finansowych dotyczących transakcji (zdarzeń) dla „każdego rodzaju działalności”. Nie zostało bowiem sprecyzowane, co należy rozumieć pod tym pojęciem.
Projekt czeka już tylko na podpis ministra finansów. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.