Spółki, które zabezpieczają działalność prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej kontraktami terminowymi, zapłacą podatek dochodowy od różnic kursowych – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sprawa dotyczyła spółki, która działała na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) i dzięki temu korzystała ze zwolnienia podatkowego w CIT (art. 17 ust. 1 pkt 34). Produkowała podzespoły do samochodów. Większość z nich trafiała do zagranicznego kontrahenta, z którym spółka zawierała terminowe kontrakty typu forward. Tłumaczyła, że ich jedynym celem jest zabezpieczenie transakcji przed zmianami cen walut.
Spór toczył się o to, czy różnice kursowe powstałe z rozliczenia tych kontraktów mogą zostać zaliczone do przychodów i kosztów z działalności strefowej. Dzięki temu byłyby one zwolnione z podatku dochodowego.
Spółka uważała, że tak właśnie powinno być. Argumentowała, że kontrakty mają ścisły związek z działalnością strefową. Podkreślała, że nie prowadzi odrębnej działalności finansowej polegającej na obrocie kontraktami finansowymi w celu osiągania zysków. – Nie można więc traktować ich jako odrębnej działalności gospodarczej opodatkowanej CIT – przekonywała.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Stwierdził, że przepisów nie można rozszerzać. Wyjaśnił, że zwolnieniem podatkowym objęty jest wyłącznie dochód wygenerowany bezpośrednio z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy ekonomicznej, wymienionej wprost w zezwoleniu. Uznał, że kontrakty terminowe nie generują tego dochodu bezpośrednio i że bez nich prowadzenie działalności na terenie strefy również jest możliwe.
Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że dochody powstałe w wyniku ujęcia przychodów i kosztów wynikających z realizacji kontraktów terminowych nie są objęte zwolnieniem przewidzianym dla działalności strefowej.
Wyrok potwierdził wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny, który podkreślił, że zwolnienia trzeba interpretować ściśle.
WAŻNE
Zwolnieniem objęty jest wyłącznie dochód wygenerowany bezpośrednio z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1703/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia