Należność otrzymana w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy, może być opodatkowana – tak jak czynsz – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – orzekł WSA w Warszawie.
Sąd uznał, że taka rekompensata pozostaje w ścisłym związku z przychodem z tytułu najmu.
Reklama
Sprawa dotyczyła właściciela lokalu użytkowego, który rozliczał się z przychodów z najmu w formie 8,5-proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Gdy najemca zwrócił się do niego z propozycją wcześniejszego rozwiązania umowy, obaj zawarli porozumienie, na podstawie którego wynajmujący otrzymał kwotę będącą równowartością trzech czynszów oraz karę umowną jako rekompensatę za ewentualny przestój w wynajmie lokalu i konieczność znalezienia nowego najemcy.

Reklama
Podatnik chciał się upewnić, czy z rekompensaty tej może rozliczyć się z fiskusem również w formie ryczałtu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że jest to przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), od którego podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy według zasad ogólnych. Tłumaczył, że pieniądze te nie mają związku z użytkowaniem lokalu, bo zostały wypłacone w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Zatem tylko pośrednio są związane z najmem (interpretacja nr IPPB1/4511-1435/15-2/AM).
Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten przyznał mu rację, uchylając zaskarżoną interpretację.
Uzasadniając wyrok, sędzia Katarzyna Owsiak zaznaczyła, że ustawodawca podatkowy w żaden sposób nie wyjaśnia, co jest przychodem z najmu. Należy więc odnieść się do kodeksu cywilnego, z którego wynika, że przychody z tytułu najmu mogą mieć różny charakter – wyjaśniła sędzia. Podkreśliła, że niewątpliwe nie jest to tylko czynsz, ponieważ kodeks cywilny wskazuje na przychody z tytułu najmu. Chodzi zatem o takie, które wiążą się z umową najmu.
– Nie ulega wątpliwości, że w rozpatrywanej sprawie przychód jest ściśle związany z umową najmu, bo umowa ta przewidywała możliwość wcześniejszego jej rozwiązania. Konsekwencją tego było dojście stron do porozumienia w kwestii odszkodowania, na skutek czego ograniczono ewentualne straty po stronie podatnika – dodała sędzia Owsiak.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 1849/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia