Kto chce sprzedać bez podatku zapisaną mu nieruchomość, musi liczyć 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym notariusz stwierdził nabycie – orzekł NSA.
Reklama
Dodał, że bez znaczenia jest termin wydania lokalu.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, na rzecz którego spadkodawca ustanowił zapis testamentowy. Na tej podstawie spadkobiercy mieli wydać zapisobiorcy spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, które wchodziło do masy spadkowej.
Mężczyzna wszedł w posiadanie lokalu już w 2006 r. Akt notarialny stwierdzający nabycie został jednak podpisany dopiero trzy lata później, w 2009 r. Tyle czasu zajęło bowiem uporządkowanie spraw spadkowych.

Reklama
W 2011 r. mężczyzna sprzedał mieszkanie. Myślał, że nie będzie musiał płacić PIT od dochodu ze zbycia, bo – jak twierdził – od nabycia lokalu upłynęło już 5 lat. Czas ten liczył od momentu wydania mu lokalu.
Innego zdania był dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że 5 lat jeszcze nie minęło, bo trzeba je liczyć od daty zawarcia aktu notarialnego między spadkobiercami a zapisobiorcą. Od tego dnia minęły dopiero 2 lata, więc PIT się należy – stwierdził fiskus.
W skardze do sądu podatnik zwrócił uwagę na to, że ustawa o PIT nie definiuje nabycia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyjaśnił jednak, że nabyciem nie jest ani zapis testamentowy, ani nawet wydanie zapisobiorcy przedmiotu spadku. – Do przeniesienia na niego prawa własności konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego – stwierdził sąd. Zwrócił uwagę na to, że inaczej jest w przypadku spadkobierców, bo ci nabywają spadek z chwilą jego otwarcia (śmiercią spadkodawcy). Natomiast zapisobiorcy mają w chwili otwarcia spadku jedynie roszczenie o przeniesienie prawa własności zapisanej im rzeczy lub prawa. Do jego przejścia potrzebne jest jeszcze zawarcie umowy rozporządzającej przenoszącej własność – tłumaczył WSA.
Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Sławomir Presnarowicz zwrócił uwagę na to, że podatek od spadków i darowizn był należny od zapisobiorcy dopiero po zrealizowaniu zapisu testamentowego. To dodatkowo potwierdza, że wówczas nastąpiło nabycie.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1927/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia