Elementy budowlane i urządzenia służące do czyszczenia samochodów tworzą całość techniczno-użytkową. Podatek jest od jednych i od drugich łącznie – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki będącej właścicielem myjni bezdotykowej. Myjnia składa się z wiaty z kontenerem, stanowiska zewnętrznego i przeszklonych przegród oraz urządzeń: myjni, odkurzacza, trzepaczek itd.
Spółka uważała, że powinna płacić podatek od nieruchomości tylko od elementów budowlanych. Argumentowała, że urządzeń nie można zaliczyć ani do budowli, ani do urządzeń budowlanych, a tylko pod takim warunkiem mogłyby być one opodatkowane. Prezydent Stargardu Szczecińskiego uważał natomiast, że cała myjnia jest budowlą w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, a tym samym w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Składają się na nią bowiem urządzenia budowlane i niebudowlane, które są ze sobą fizycznie i funkcjonalnie powiązanie i przez to tworzą całość techniczno-użytkową.
Bez takiego połączenia w całość myjnia nie mogłaby być użytkowana.
Tego samego zdania były samorządowe kolegium odwoławcze oraz sądy obu instancji.
WSA w Szczecinie wyjaśnił, że opodatkowane są wszystkie elementy myjni łącznie, bo dopiero wtedy stanowią one całość techniczno-użytkową. Dodał, że myjnię bezdotykową należy opodatkować tak samo jak stację gazu LNG. Nie ulega wątpliwości, że sam zbiornik na gaz nie może funkcjonować samodzielnie, w oderwaniu od pozostałych urządzeń z nim związanych.
Sąd przywołał także orzecznictwo (m.in. wyrok NSA z 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 930/12), z którego wynika, że wszystkie elementy składające się na stację LPG zapewniają korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem, mimo że mogą być one również samodzielnymi obiektami. Przepisy nie uprawniają jednak do sztucznego podziału stacji gazowych LNG na poszczególne elementy.
Sędzia NSA Stefan Babiarz wskazał natomiast na art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego. A art. 3 pkt 1 lit. b prawa budowlanego stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym, to należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Co prawda w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, zawierającym definicję budowli, nie ma wymienionej myjni, ale zdaniem NSA nie ma to znaczenia. Kluczowe są bowiem wcześniejsze regulacje, czyli art. 3 pkt 1 lit. b prawa budowlanego.
NSA wyjaśnił też, że ze związkiem technicznym mamy do czynienia w przypadku fizycznego połączenia wynikającego ze sposobu wykonania obiektu. Natomiast związek użytkowy to funkcjonalne powiązanie elementów, dzięki któremu mogą być one wykorzystywane do realizacji celu, dla którego dany obiekt powstał.
– Nie ma wątpliwości, że między wszystkimi elementami myjni istnieje związek techniczny i użytkowy – podsumował Stefan Babiarz.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1941/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia