Podatnik, który zdobył duplikaty faktur, potwierdzające prawo do odliczenia VAT naliczonego, i tak nie może żądać uchylenia niekorzystnego rozstrzygnięcia, jeśli stało się ono ostateczne.To wniosek z wczorajszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Chodziło o przedsiębiorcę z branży budowlanej. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktur otrzymanych od kontrahentów. Jego problemy zaczęły się, gdy kontrola wykazała u niego brak dokumentacji podatkowej. Urząd nakazał mu więc przedstawić ją w ciągu 7 dni.
Mężczyzna tłumaczył, że skradziono mu kasę pancerną wraz ze wszystkimi dokumentami. Na potwierdzenie przedłożył zawiadomienie sprzed dwóch lat złożone na komisariacie policji oraz postanowienie o umorzeniu dochodzenia ze względu na niewykrycie sprawcy.
W tej sytuacji dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydłużył mu termin na przedłożenie dokumentów z 7 do 30 dni. Zwrócił przy tym uwagę, że od zdarzenia minęły już dwa lata, a mężczyzna nie podjął w tym czasie żadnych czynności.
Gdy 30-dniowy termin upłynął, podatnik ponownie poprosił o jego wydłużenie. Organ dał mu jeszcze miesiąc.
Gdy i tym czasie mężczyzna nie dostarczył dokumentów, dyrektor UKS wydał decyzję, w której odmówił podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie.
Jego decyzja stała się ostateczna, bo podatnik nie złożył skargi do sądu.
Transakcje były
W końcu jednak mężczyźnie udało się zebrać duplikaty faktur dokumentujących zakup towarów i usług przez jego firmę. Liczył na to, że dzięki temu niekorzystna dla niego decyzja zostanie uchylona. W tym celu jednak musiał doprowadzić do wznowienia zakończonego już postępowania przed urzędami. Jako przesłankę wznowienia podał pojawienie się nowych dowodów, które istniały w dniu wydania decyzji, ale nie były znane fiskusowi (art. 240 par. 1 ordynacji podatkowej).
Fiskus odmówił jednak wznowienia postępowania. Stwierdził, że duplikaty faktur nie są nowymi dowodami.
Podatnik się z tym nie zgadzał. Tłumaczył, że właśnie z powodu braku tych dokumentów urząd odmówił mu prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Bez wznowienia
Przegrał jednak w WSA w Krakowie. Sąd przypomniał, że wznowienie postępowania to środek nadzwyczajny, więc jego przesłanki muszą być interpretowane ściśle. Wyjaśnił, że wznowienie postępowania jest możliwe, jeżeli ujawnione okoliczności są istotne, nowe, istniały w dniu wydania decyzji ostatecznej i nie były znane organowi, który wydał decyzję. – W tej sprawie tak nie było. Duplikaty nie wskazują na nowe okoliczności nieznane organowi. Nie są też ujawnionymi nowymi dowodami, bo sporządzono je 6 miesięcy po wydaniu decyzji – stwierdził WSA.
Tego samego zdania był wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Roman Wiatrowski wyjaśnił, że okoliczność faktyczna istniała już w czasie, gdy toczyło się zwykłe postępowanie, a po jego zakończeniu została jedynie potwierdzona pozyskaniem przez podatnika duplikatów faktur.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 2277/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia