Przedsiębiorca może wynająć od żony nieruchomość, a czynsz najmu oraz koszty adaptacji i remontu odliczyć od przychodu, jeżeli faktycznie służą one prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – potwierdził dyrektor KIS.
Chodziło o podatnika, który zamierzał wynająć od żony zabudowany grunt, należący do jej majątku osobistego. Zamierzał je przeznaczyć na magazyny oraz biuro swojej firmy. Oboje planowali ustalić czynsz najmu na poziomie cen rynkowych. Wcześniej jednak przedsiębiorca musiał przystosować nieruchomość do prowadzonej przez siebie działalności, w tym wyremontować zabudowania.
Jego wątpliwość dotyczyła tego, czy będzie on mógł odliczyć od przychodu poniesione wydatki, w tym i czynsz.
Dyrektor KAS to potwierdził. Wyjaśnił, że przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych czynsz oraz wydatki na remont, jeżeli w istocie będą one mieć charakter wydatków remontowych. Natomiast wydatki o charakterze ulepszeniowym, a więc na adaptację nieruchomości do celów prowadzonej działalności gospodarczej, wykraczające poza zakres remontu, będą stanowić inwestycję w „obcym środku trwałym”. W konsekwencji, jeżeli będą one przekraczać w roku podatkowym 3500 zł, podatnik zaliczy je do kosztów podatkowych przez odpisy amortyzacyjne, chyba że zostałyby mu one zwrócone w jakiejkolwiek formie, np. przez żonę (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT).
Dyrektor KIS wyjaśnił, że wprawdzie ustawa o PIT nie mówi wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych, ale sięgając do innych jej przepisów oraz do ustawy o rachunkowości, należy przyjąć, że chodzi o przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację.
Zgodnie z art. 22g ust. 17, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.
Interpretacja dyrektora KIS z 20 lipca 2017 r., 0111-KDIB1-1.4011.81.2017.1.BS