Czy można przyjąć, że przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia wydatków na zakup garniturów do kosztów uzyskania przychodów?
Prowadzę biuro rachunkowe i mam kłopot z rozliczeniem klienta. Jest to przedsiębiorca prowadzący biuro architektoniczno-projektowe, który w związku z prowadzoną działalnością odbywa spotkania z klientami, potencjalnymi kontrahentami itd. Z uwagi na obowiązujące standardy dotyczące stroju na wszystkie te spotkania wkłada garnitur. Przedsiębiorca uważa, że ma prawo do zaliczenia wydatków na zakup garniturów do swoich kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wydatek ten stanowi ogólny koszt w jego działalności i jako taki jest związany z uzyskiwaniem przez niego przychodów. Podkreśla, że garnitury, których koszty zakupu zostałyby przez niego zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, byłyby przez niego noszone wyłącznie przy wykonywaniu czynności zawodowych - wyjaśnia księgowa.
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: ustawa o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT).
Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, to pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym bądź zakładanym celem działalności gospodarczej musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Związek ten powinien mieć charakter obiektywny.
W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że garnitur, podobnie jak koszula i inne elementy garderoby, jest ze swej natury rzeczą osobistą, której zakupu nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu bez względu na to, czy i w jakim stopniu jest używany w trakcie wykonywanej działalności. Wydatki na ten cel są wydatkami ściśle osobistymi związanymi z realizacją osobistych potrzeb, niezależnie od prowadzonej działalności bądź wykonywanej pracy (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 17 października 2003 r., sygn. akt SA/Rz 2341/01; z 25 czerwca 2003 r., sygn. akt I SA/Ka 1328/02, i z 25 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2213/13).
Zatem słuszne są obawy właścicielki biura rachunkowego, ponieważ wydatków na zakup garniturów przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).