Spółka jest właścicielem kilku budynków wpisanych do gminnej ewidencji budynków. Ponadto budynki te zostały objęte gminnym programem opieki nad zabytkami. Ponieważ od kilku lat spółka nie prowadzi w tych budynkach działalności gospodarczej, zastanawia się, czy mogłaby skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości lub obniżyć roczne zobowiązanie podatkowe w tym podatku?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - wyjaśnia Maja Fabrowska, radca prawny, konsultant podatkowy w dziale doradztwa podatkowego BDO.

Reklama

Reklama
Kluczowe dla skorzystania z ww. zwolnienia jest wpisanie określonych budynków do właściwego rejestru. Wpis do rejestru zabytków musi mieć charakter indywidualny. Musi być właściwy dla danego przedmiotu opodatkowania, określać jego jednostkowe cechy odrębne od innych przedmiotów. Na gruncie ustawy o ochronie zabytków (dalej: u.o.z.) „rejestr zabytków” i „ewidencja zabytków” nie są tożsame. Ewidencja zabytków, o której mowa w art. 21 u.o.z., jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.
Natomiast rejestr zabytków jest formą ochrony zabytków w świetle art. 7 pkt 1 u.o.z. Z powyższego wynika, że wpisanie budynków do gminnej ewidencji gruntów nie daje jego właścicielom żadnych przywilejów na gruncie podatkowym. W przypadku niespełnienia ww. przesłanki nie ma już znaczenia badanie spełniania innych warunków zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W związku z powyższym spółce nie będzie przysługiwać zwolnienie z podatku od nieruchomości, bowiem będące w jej posiadaniu budynki nie są wpisane do rejestru zabytków. Spółce nie przysługuje także preferencyjna stawka podatkowa.
Warto jednak zwrócić uwagę, czy na terenie gminy, na której znajduje się określona nieruchomość, nie została wydana uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości budynki wpisane do gminnej ewidencji gruntów. Niektóre gminy przewidują takie rozwiązania (np. uchwała nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z 2014 r.).
Podobne stanowisko zajęły także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FSK 450/09, oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1773/07.
Podstawa prawna
Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).
Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446).