Nowo opublikowany standard ma zastosowanie do sprawozdań, w tym śródrocznych, sporządzanych za 2017 r. Niektóre podmioty czekają więc ekspresowe zmiany w polityce rachunkowości.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. I tu pojawia się pytanie, czy standard opublikowany dwa tygodnie temu trzeba wdrażać już dziś? Z pewnością postanowienia standardu muszą już w swoich księgach rachunkowych zastosować te jednostki, które na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości stosują KSR. Ma to więc szczególne znaczenie dla tych podmiotów, które sporządzają śródroczne sprawozdania finansowe. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie. Oznacza to, że jeśli zmiana w zakresie środków trwałych ma wpływ na sprawozdanie za I kwartał 2017 r., to prezentując sprawozdanie za I półrocze (lub II kwartał alternatywnie), należy opisać tę zmianę i jej konsekwencje dla danych dotyczących zarówno pierwszych trzech miesięcy 2017 r., jak i czasu następującego po nich.
Zmiany mogą dotyczyć przede wszystkim zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych, zespołów inwentarzowych, środków trwałych sieciowych oraz włączeń z ksiąg tych aktywów.