Spór o VAT od opłat pobieranych od importerów i producentów urządzeń kopiujących rozstrzygnie NSA w 7-osobowym składzie.
O wczorajszej decyzji NSA przesądził wyrok TSUE z 18 stycznia br. (sygn. akt C-37/16). Sędzia Jan Rudowski wyjaśnił, że podjęcie uchwały zgodnej z orzeczeniem TSUE nie miałoby większego sensu. Sprawa, na tle której ono zapadło, musi się jednak zakończyć wyrokiem.
Chodzi o opłaty reprograficzne pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) za możliwość kopiowania utworów. Organizacje te rozdzielają je między artystów, którzy na skutek ewentualnego kopiowania ich utworów mogą stracić finansowo.