Ostatnia część komentarza zawiera omówienie art. 176–279 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Obejmuje ona pozostałą część działu VI ustawy, który dotyczy pracy i służby w organach KAS, oraz dział VII poświęcony odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Mimo że tytuł działu VI odnosi się do pracy i służby, są to regulacje dotyczące wyłącznie funkcjonariuszy. Również w dziale VII poza kilkoma przepisami całość poświęcona jest odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Po raz kolejny można stwierdzić, że ustawodawca w sposób szczególny reguluje status funkcjonariuszy KAS, pozostawiając inne osoby zatrudnione poza zakresem zainteresowania komentowanej ustawy. Domniemywać należy, że nie będzie to podstawa do tworzenia w ramach organów podatkowych wyłącznie formacji mundurowej. Aczkolwiek interesujący jest tu art. 257 ustawy o KAS, określający organy orzekające kary dyscyplinarne. Ustawodawca wskazał, że są nimi naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej oraz szef KAS w odniesieniu do podległych im funkcjonariuszy. Czy zatem ostatecznie wszystkie te podmioty będą zwierzchnikami funkcjonariuszy, czy dotyczyć to będzie wyłącznie naczelników urzędów celno-skarbowych?

Warto też zwrócić uwagę na odniesienia do ustawy o Służbie Celnej. Wprawdzie we wcześniejszych częściach komentarza również się pojawiały, ale w komentowanej części mają charakter szczególny. Wynika z nich bowiem, że całość działów VI i VII ustawy o KAS jest przeniesioną ustawą o Służbie Celnej. Z niewielkimi zmianami, na które zwraca uwagę komentarz, ustawodawca powielił dotychczas obowiązujące regulacje dotyczące stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Celnej. Zatem funkcjonariuszy w organach KAS dotyczą de facto analogiczne relacje służbowe, jak w organach celnych.

Warto zwrócić uwagę na akty wykonawcze do komentowanej ustawy. W tej części komentarza odwołania do ustawy o Służbie Celnej mają znaczenie również ze względu na fakt swoistego przeniesienia dotychczas wydanych rozporządzeń bezpośrednio na grunt ustawy o KAS. Wynika to z przepisów wprowadzających ustawę o KAS. Przy czym okres ich obowiązywania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy o KAS, a zatem do końca lutego 2018 r. Do tej pory ustawodawca wydał już kilka rozporządzeń i zostały one wskazane w komentarzach. Zdarzają się jednak przypadki, że artykuł ustawy wprowadzającej ustawę o KAS (np. art. 256) nie wskazuje na obowiązek stosowania rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji zawartych w ustawie o Służbie Celnej na potrzeby ustawy o KAS. Tym samym pojawiają się luki związane z brakiem nowych regulacji wykonawczych.

Ostatnie dwa działy ustawy – VIII oraz IX – to pojedyncze artykuły. W rozdziale VIII ustawodawca wprowadził art. 278 określający odpowiedzialność karną związaną z udostępnieniem tajemnicy skarbowej. Natomiast dział IX to jeden artykuł określający terminy i zasady wejścia w życie komentowanej ustawy. Odwołuje się on do kolejnego, obszernego aktu prawnego, jakim jest ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Zawiera ona aż 260 artykułów i określa przede wszystkim zmiany w innych aktach prawnych oraz zasady przechodzenia dotychczasowych pracowników i funkcjonariuszy organów podatkowych do nowej struktury organów KAS.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość komentowanej ustawy oraz przepisy ją wprowadzające, to ostatecznie otrzymujemy ponad pół tysiąca artykułów, z których część obejmuje więcej niż jedną stronę maszynopisu. Obrazuje to ogrom zmian oraz ich istotność zarówno dla podatników, jak i pracowników oraz funkcjonariuszy organów KAS.

Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy

PRZEJDŹ DO KOMENTARZA W DODATKU E-DGP >>