Czy strata podatkowa przedawnia się po 5 czy po 10 latach? W efekcie przez jaki czas podatnik ma przechowywać księgi i inne dokumenty?
W NSA nie ma co do tego zgody i dlatego jeden ze składów orzekających skierował wczoraj takie pytanie pod uchwałę. W praktyce sprowadza się ono do wyjaśnienia, czy strata przedawnia się tak jak zobowiązanie podatkowe, czyli po 5 latach, czy okres jej przedawnienia wydłuża się nawet do 10 lat.
Reklama

Reklama
Przykład: podatnik poniósł stratę w 2006 r., mógł ją rozliczyć od dochodu uzyskanego w latach: 2007– –2011. Dochód za 2011 r. wykazał w zeznaniu składanym w 2012 r., a przedawniał się on z końcem 2017 r. Organy podatkowe uważają więc, że mają czas aż do końca 2017 r. na zakwestionowanie wysokości straty za 2006 r.
Już raz takie zagadnienie trafiło pod uchwałę całej Izby Finansowej NSA (z 29 września 2014 r., sygn. akt II FPS 4/13). Tyle że sentencja tej uchwały dotyczyła wtedy jedynie zobowiązania – zwrócił wczoraj uwagę sędzia Krzysztof Winiarski. W uzasadnieniu tamtej uchwały NSA wyjaśnił tylko, że upływ terminu przedawnienia zobowiązania powoduje, iż nie można kontynuować postępowania podatkowego.
W efekcie wyroki sądów co do przedawnienia straty nadal były rozbieżne. Przykładowo, NSA pominął uchwałę z 2014 r. w wyrokach z 10 listopada 2016 r. (sygn. akt II FSK 2851/14), z 26 października 2016 r. (sygn. akt II FSK 2709/14) oraz 23 lipca 2015 r. (sygn. akt II FSK 781/14). De facto oznaczałoby to możliwość kontrolowania straty do 10 lat.
– Zapadały jednak i orzeczenia przeciwne – wskazał wczoraj sędzia Krzysztof Winiarski.
Przyznał, że można mieć wątpliwość, czy wiążąca moc uchwały Izby Finansowej z 2014 r. dotyczy jedynie zobowiązania podatkowego, czy również straty.
Skład, który rozpatrywał wczoraj sprawę spółki uznał, że uchwała wiąże jedynie w zakresie zobowiązań podatkowych, ponieważ tylko o nich jest mowa w sentencji. Dlatego zadał pytanie o stratę.
Poszerzony, 7-osobowy skład NSA będzie więc musiał odpowiedzieć na pytanie: czy w świetle art. 24 w związku z art. 70 ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. dopuszczalne jest prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w CIT za rok podatkowy, w której została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok.
Postanowienie NSA z 17 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 925/15.