70-proc. PIT od odszkodowań za zakaz konkurencji trzeba potrącać nawet wtedy, gdy Skarb Państwa nie ma bezpośrednio ani pośrednio połowy głosów w spółce. Wystarczy, że kontroluje ją w jakikolwiek inny sposób.
Tak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej interpretuje art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT.
Przepis ten obowiązuje od początku 2016 r. i nakłada 70-proc. podatek na tę część odszkodowania, która przekracza sześciokrotność wynagrodzenia menedżera otrzymywanego przed zwolnieniem.
Z przepisu wynika, że chodzi o podmioty, w których Skarb Państwa (albo samorząd bądź państwowa lub komunalna osoba prawna) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.
Pytanie zadała giełdowa spółka, w której 33 proc. akcji należy do przedsiębiorstwa państwowego, ponad 25 proc. do otwartych funduszy emerytalnych i prawie 41 proc. do pozostałych akcjonariuszy. Wprawdzie podmiot państwowy nie ma połowy głosów, ale zgodnie ze statutem spółki przysługują mu szczególne uprawnienia. Może m.in. wyznaczać przewodniczącego rady nadzorczej w spółce, określać liczbę członków takiej rady, powoływać i odwoływać ponad ich połowę. Co więcej, zdarzały się sytuacje, gdy przedsiębiorstwo państwowe, pod nieobecność innych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, przegłosowywało poszczególne uchwały.
Spółka uważała jednak, że skoro Skarb Państwa (reprezentowany przez przedsiębiorstwo państwowe) nie kontroluje jej bezpośrednio ani pośrednio, to ona sama nie musi potrącać 70-proc. PIT od odszkodowań za zakaz konkurencji wypłacanych zwalnianym menedżerom. O takim obowiązku można byłoby mówić tylko wtedy, gdyby Skarb Państwa posiadał bezpośrednio lub firma.
Innego zdania był dyrektor KIS. Wyjaśnił, że niekiedy obowiązek potrącania 70-proc. PIT istnieje nawet wtedy, gdy Skarb Państwa posiada mniejszościowy pakiet praw udziałowych. Wystarczy, że na skutek rozproszenia akcjonariatu czy niskiej frekwencji na walnym zgromadzeniu może kontrolować spółkę.
Dyrektor KIS zwrócił uwagę na to, że podobne stanowisko można znaleźć w piśmiennictwie (m.in. M. Romanowski „Pojęcie spółki dominującej w kodeksie spółek handlowych”, Państwo i Prawo 2004). Przywołał również uzasadnienie do nowelizacji z 25 listopada 2015 r. (druk sejmowy nr 22), w którym napisano, że celem wprowadzenia 70-proc. PIT było „przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa”.
Należy to rozumieć w szeroki sposób – stwierdził dyrektor KIS.
W 2016 r. wprowadzono nie tylko 70-proc. podatek od odszkodowań za zakaz konkurencji, ale także od odpraw i odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, które wypłacane są zwalnianym menedżerom (art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT). Danina potrącana jest od kwoty przekraczającej trzykrotność ich miesięcznego wynagrodzenia.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPB4.4511.186.2017.1.JK2