Partner konsorcjum, który fakturuje usługi budowlane na lidera, działa jak podwykonawca – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wcześniej do rozliczeń między członkami konsorcjum odniósł się minister finansów w objaśnieniach podatkowych wydanych 17 marca br. (zastosowanie się do objaśnień chroni podatnika tak samo, jak zastosowanie się do interpretacji ogólnej). Minister zastrzegł w nich, że każdy przypadek trzeba przeanalizować indywidualnie. Przede wszystkim należy zbadać, czy konsorcjanci świadczą usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (a zatem objęte odwrotnym obciążeniem) i czy działają jak podwykonawcy.
Minister podał też dwa przykłady. Jeden dotyczył sytuacji, w której każdy z partnerów konsorcjum fakturuje usługi na inwestora (tu mają zastosowanie zasady ogólne). W drugim faktury są wystawiane na jednego z konsorcjantów, który reprezentuje wszystkich przedsiębiorców przed inwestorem (tu mamy do czynienia z odwrotnym obciążeniem).
Podobnie wyjaśnił dyrektor KIS w niedawnej interpretacji indywidualnej. Z pytaniem wystąpił członek konsorcjum, zamierzający prowadzić prace wymienione w załączniku 14 do ustawy o VAT (budowa, przebudowa i remont przesyłowych i rozdzielczych linii elektroenergetycznych). Tłumaczył, że jako partner będzie wystawiał faktury za wykonane usługi na lidera konsorcjum, a dopiero ten na głównego inwestora. Sądził, że w takiej sytuacji powinien wystawiać faktury na zasadach ogólnych, a zatem doliczając 23 proc. VAT. Argumentował, że członkowie konsorcjum nie są kontrahentami, tylko wzajemnymi partnerami.
Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w takim przypadku nie można uznać, że zarówno partner, jak i lider konsorcjum są generalnymi wykonawcami. Podmioty funkcjonujące w ramach konsorcjum są bowiem odrębnymi podatnikami VAT, występują wobec siebie w relacji dostawca – nabywca. To oznacza, że dla potrzeb VAT relacje pomiędzy stronami umowy konsorcjum nie mogą być oceniane jako wewnętrzne rozliczenia konsorcjum.
Dlatego – zdaniem organu – w takim schemacie rozliczeń partner będzie występował w charakterze podwykonawcy lidera konsorcjum działającego jako generalny wykonawca względem inwestora (zamawiającego).
Czeska budowlanka też z odwrotnym obciążeniem
Za przykładem Polski poszli nasi południowi sąsiedzi. Od 1 kwietnia 2017 r. mechanizm, zgodnie z którym to nabywca rozlicza VAT, objął niektóre usługi realizowane przez sektor budowlany. Chodzi głównie o prace montażowe i „dostarczanie personelu” przy pracach budowlanych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 marca 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.20.2017.1.BW