Spółka, do której wniesiono przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, nie może skorygować przychodu o potransakcyjne rabaty i opusty, nawet jeśli to ona ich udzieliła.
Wynika tak z najnowszych interpretacji indywidualnych. Uzasadnieniem jest to, że wszystko, co ma miejsce po wniesieniu do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP), należy traktować jako czynności odrębne od dokonanych przed aportem.
Reklama
Przykładowo, jeżeli klient zwróci towary już po nabyciu przez spółkę przedsiębiorstwa lub ZCP, to koszty podatkowe z tego tytułu koryguje spółka, a nie ten, kto wniósł aport. Jeśli spółce uda się wyegzekwować wierzytelność nabytą w ramach ZCP, to będzie to przychodem dla niej, a nie wnoszącego wkład do niej.
Z potransakcyjnymi rabatami i opustami jest ten problem, że nie ma przepisów szczególnych, które regulowałyby ich skutki podatkowe, gdy dojdzie do wniesienia przedsiębiorstwa lub ZPC. Z tego powodu fiskus przyjmuje wykładnię najmniej korzystną dla podatników: spółka, która udzieli rabatów i opustów, nie może zmniejszyć przychodów, bo to nie ona dokonała transakcji głównej (przychód należny z tytułu sprzedaży wykazał podmiot wnoszący aport). Z drugiej strony, gdyby zamiast udzielenia rabatu, spółka zażądała dopłaty do ceny, to – według organów – właśnie ona, a nie wnoszący wkład, będzie musiała rozpoznać przychód. Taka wykładania jest skutkiem braku sukcesji podatkowej przy aporcie. Ordynacja podatkowa wymienia wprost sytuacje, w których dochodzi do przejścia praw i obowiązków wobec budżetu. Tak jest przy przekształceniach, podziałach i połączeniach spółek (art. 93 - 93c o.p.), ale nie przy aporcie. Dlatego spółka, do której wniesiono przedsiębiorstwo lub ZCP, przejmuje jego zobowiązania cywilnoprawne, np. handlowe, ale nie prawa i obowiązki podatkowe.
Wyjątkiem jest amortyzacja. Artykuł 16g ust. 10a oraz art. 16h ust. 3a ustawy o CIT wymuszają na spółce nabywającej przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, aby przyjęła takie same:
wwartość początkową nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
wodpisy amortyzacyjne,
wmetody amortyzacji.
O pewnej kontynuacji można też mówić przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZPC (art. 15 ust. 1s ustawy o CIT).

Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888).
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201).