NOWOŚĆ

Minister finansów wydał ogólną interpretację podatkową w sprawie ulgi meldunkowej. Jest ona korzystna dla podatników i nakazuje liczyć okres meldunku potrzebny do skorzystania ze zwolnienia podatkowego wstecz od daty sprzedaży nieruchomości. Niestety niektóre organy podatkowe, w tym izby skarbowe, nie respektują stanowiska MF i nadal obstają przy dotychczasowej interpretacji, że okres zameldowania należy liczyć od momentu nabycia nieruchomości.

Mimo interpretacji MF z 20 lutego 2008 r. (nr DD2/ 033/0557/SKT/07/1682) dotyczącej ulgi meldunkowej Izba Skarbowa w Gdańsku nadal idzie w zaparte i nie chce wycofać sprawy w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Czy takie działanie jest dopuszczalne? Zdaniem Marka Gizickiego z Ernst & Young od 1 lipca 2007 r. interpretacje ogólne ministra finansów przestały mieć charakter wiążący dla organów podatkowych. Obecne regulacje Ordynacji podatkowej wprost przewidują możliwość nieuwzględnienia interpretacji ogólnej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

- Wydanie przez ministra finansów przedmiotowej interpretacji nie rodzi więc podstaw formalnych do żądania od organów podatkowych, aby te wycofały się ze sporów prowadzonych z podatnikami - podkreśla Marek Gizicki.

Dodaje, że stosowanie wyłącznie przedstawionych reguł świadczyłoby o krótkowzroczności. Nie sposób nie zauważyć, że podtrzymywanie niekorzystnego dla podatników stanowiska przez organy podatkowe godzi w konstytucyjne podstawy demokratycznego państwa prawa - zasadę zaufania do organów władzy publicznej oraz zasadę pewności obrotu prawnego.

- Opisywane działania organów podatkowych przeczą ustawowemu obowiązkowi ministra finansów w postaci dążenia do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego, stąd w praktyce należy je uznać za swoistego rodzaju niesubordynację - podsumowuje Marek Gizicki.

Pozostaje mieć nadzieję, że ten kontekst dojrzą sądy administracyjne i uwzględnią wykładnię przedstawioną przez ministra finansów przy wydawaniu rozstrzygnięć w poszczególnych sprawach.

CO TO JEST ULGA MELDUNKOWA

Wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia lokalu lub domu, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.