Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oznacza fundamentalne zmiany dla 62 tys. osób zatrudnionych w administracji podatkowej, celnej i skarbowej.
Reklama
Do końca maja 2017 r. wszyscy oni powinni się spodziewać propozycji nowych warunków pracy/służby. Jeśli ktoś ich nie dostanie albo w ciągu 14 dni odmówi ich przyjęcia, to z końcem sierpnia br. straci etat lub wygaśnie jego stosunek służbowy.
Początkowo mówiło się, że czeka to co dziesiątą osobę. Teraz szacunki bliższe są 5 proc. zatrudnionych.

Reklama
Ministerstwo Finansów od początku zastrzegało, że chodzi przede wszystkim o osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne. Szacunki w tym zakresie są jednak rozbieżne. Dr Andrzej Halicki opiniujący ustawę w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego (dokument dołączony do ustawy) mówił o 2211 urzędnikach z uprawnieniami emerytalnymi (według stanu na 1 stycznia 2017 r.). Wiceminister Marian Banaś podawał natomiast w listopadzie 2016 r., że mogłoby to być 5 tys. osób. Zarazem jednak podkreślał, że resort będzie chciał zatrzymać część z nich.
Na pracę w KAS nie mają co liczyć pracownicy i współpracownicy komunistycznej bezpieki. Każdy bowiem, kto urodził się przed 1 sierpnia 1972 r., będzie musiał złożyć oświadczenie, czy pracował lub służył w organach bezpieczeństwa PRL. Jeśli przyzna się do współpracy, to nie otrzyma propozycji przedłużenia pracy.
Takie rozwiązanie uznał za zbyt surowe i potencjalnie niekonstytucyjne rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów z 16 lutego br. (nr VII.603.1.2017.AG)
Pracownicy służby cywilnej będą mogli być przeniesieni na inne stanowisko lub do innego urzędu, niekoniecznie w tej samej miejscowości. Jeżeli odmówią albo nie podejmą pracy w zmienionych warunkach, będą musieli odejść.
Jakie inne oświadczenia, oprócz lustracyjnego, trzeba będzie złożyć?
Każdy pracownik KAS będzie musiał złożyć oświadczenie, czy członek jego rodziny był bezpośrednio jego przełożonym (lub na odwrót).
Niektórzy będą też musieli złożyć do 31 marca swojemu kierownikowi oświadczenie o stanie majątkowym. Będą to osoby zatrudnione w: Krajowej Informacji Skarbowej, izbie administracji skarbowej, Krajowej Szkole Skarbowości oraz funkcjonariusze celno-skarbowi. Oświadczenia będą przechowywane przez sześć lat.
Czy urzędnicy KAS zyskają finansowo?
Zgodnie z deklaracjami resortu finansów pracownicy i funkcjonariusze KAS mają zarabiać lepiej. MF zapewnia, że przeznaczy na ten cel m.in. środki, które zaoszczędzi na odejściu z KAS części obecnych pracowników. Zatrudnieni w KAS mogą liczyć na atrakcyjne dodatki do wynagrodzenia. Przykładowo osoby wykonujące kontrolę podatkową, celno-skarbową, audyt oraz czynności operacyjno-rozpoznawcze uzyskają prawo do dodatku kontrolerskiego w wysokości do połowy swojego zasadniczego wynagrodzenia lub uposażenia. Dodatek orzeczniczy w podobnej wysokości (za rozstrzyganie spraw podatkowych) dostaną pracownicy i funkcjonariusze, którzy zostaną zatrudnieni na stanowisku radcy skarbowego. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają dodatki do uposażenia m.in. za wieloletnią służbę, za stopień służbowy, szczególne warunki pełnienia służby.
Na przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej złoży się wielokrotność kwoty bazowej określonej w rozporządzeniu MF z 23 lutego 2017 r. (czeka na podpis ministra) oraz 1/12 nagrody rocznej.
Funkcjonariusz celno-skarbowy przeniesiony na niższe stanowisko służbowe zachowa prawo do dotychczasowego (wyższego) uposażenia tylko przez trzy miesiące. Przewiduje to nowelizacja opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 379.
Czy osoby, które odejdą z KAS, otrzymają tylko jedną odprawę?
Tak. Pracownikom będzie ona przysługiwać na zasadach i w wysokości określonej w art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby (albo z orzeczeniem trwałej niezdolności do jej pełnienia) przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego uposażenia. Powiększa się ją o 20 proc. miesięcznego uposażenia za każdy rok (powyżej pięciu lat) nieprzerwanej służby. Takie powiększenie nie może jednak przekroczyć wysokości sześciomiesięcznego uposażenia.
Osoby, które odejdą z KAS z uwagi na uprawnienia emerytalne bądź rentowe, dostaną tylko jedną odprawę (emerytalno-rentową), a nie dwie. Nie otrzymają więc odprawy z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy lub służbowego. Nowelizacja, z której to wynika, została opublikowana w Dz.U. pod poz. 379.
Nadal małżonkowi funkcjonariusza lub jego dzieciom uprawnionym do renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie przysługiwać odprawa pośmiertna.