Dopiero po wydaniu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE gminy dowiedzą się, czy mogą odliczać VAT od wydatków na inwestycje np. wodno-kanalizacyjne.
NSA nie wydał wczoraj uchwały, która miała rozstrzygnąć, czy gmina realizując inwestycję wodno-kanalizacyjną, występuje jako organ władzy publicznej (nie ma więc możliwości odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych) czy jako podatnik VAT (może go odliczyć). Sędziowie uznali, że nie mogą rozstrzygnąć problemu, nie odnosząc się do sytuacji konkretnego podatnika i odmówili wydania uchwały (sygn. akt I FPS 4/16), która byłaby wiążąca dla innych sądów. Postanowili natomiast wydać wyrok w składzie 7 sędziów (w sprawie o sygn. akt I FSK 294/15), ale i w tym przypadku nie zapadło wczoraj rozstrzygnięcie. NSA zdecydował bowiem o zawieszeniu postępowania sądowego do czasu wydania wyroku przez TSUE w sprawie odliczenia VAT od inwestycji gminnych (postanowienie o zadaniu pytania Trybunałowi NSA wydał, rozpatrując inną sprawę – 22 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 972/15). TSUE ma wyjaśnić, czy gmina może odliczyć VAT od wydatków inwestycyjnych (np. wodno-kanalizacyjnych), które najpierw wykorzystywała do działalności nieopodatkowanej, a potem zaczęła wykorzystywać również do działalności opodatkowanej VAT. Ma też rozstrzygnąć, czy na prawo gminy do odliczenia VAT wpływa to, jakie były jej pierwotne zamiary, jeszcze przed przystąpieniem do inwestycji.
NSA wskazał, że odpowiedź na to pytanie przez TSUE będzie miała też znaczenie przy rozstrzyganiu kwestii, czy gmina realizując inwestycję wodno-kanalizacyjną, działa jako podatnik VAT, czy organ władzy publicznej.
TSUE już raz rozstrzygnął podobny problem (wyrok z 5 czerwca 2014 r. w sprawie gminy Między- zdroje, sygn. akt C-500/13). Nie zakwestionował wtedy możliwości odliczenia VAT za poprzednie lata, jeżeli np. hala sportowa, wybudowana pierwotnie dla mieszkańców (a więc niewykorzystywana do działalności gospodarczej), została następnie przeznaczona do innych celów (działalności gospodarczej). Mimo to NSA w sprawie rozstrzyganej 22 grudnia 2016 r. postanowił zadać kolejne pytanie do TSUE.