Podatnikom, którzy nie złożą deklaracji podatkowej w terminie grozić będzie kara grzywny, która w 2017 roku będzie bardziej dotkliwa niż w ubiegłych latach. Większość podatników ma czas do 2 maja na rozliczenie się z fiskusem. Co zrobić w przypadku spóźnienia i jak uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej?

2 maja to ostateczny termin na przesłanie deklaracji tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Jeśli jednak podatnicy spóźnią się chociażby o kilka dni ze złożeniem tych zeznań, powinni jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Mimo że złożenie druków po terminie wciąż jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić ich przyjęcia, podatnicy muszą przygotować się na ewentualne konsekwencje.

Podstawą prawną, by ukarać podatnika, który nie złożył deklaracji podatkowej w terminie są przepisy kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z art. 56, podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podmiotowemu lub płatnikowi oświadczenia, podlega karze za wykroczenia skarbowe. Wówczas grozi mu grzywna wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przypadku przestępstw skarbowych, podatnik zostanie ukarany grzywną w wysokości do 720 stawek dziennych.

Ile więc kosztuje niedotrzymanie określonych terminów? Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Nie może być ona jednak niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

W 2017 roku podatnicy zapłacą więcej

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe od 2017 roku wiążą się z wyższymi kwotami kar finansowych niż w 2016 roku. Jest to konsekwencja podniesienia minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta z 1850 do 2000 złotych. Oznacza to, że zwiększyła się także minimalna i maksymalna wysokość grzywny, która wyznaczana jest na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Zatem w 2017 roku minimalna wysokość stawki dziennej stanowi jedną trzydziestą minimalnego wynagrodzenia tj. 66 złotych. Maksymalna wysokość stawki dziennej to czterystukrotność tej kwoty czyli 26,6 tysięcy złotych. Grzywna natomiast nie będzie niższa niż 200 złotych i nie przekroczy kwoty 40 000 złotych.

Jak uniknąć kary?

Sposobem by uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej jest tzw. czynny żal. Taką możliwość daje art. 16 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z jego treścią, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Niezbędne jest wówczas uiszczenie całej kwoty należnego podatku w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy. Korzystając z „czynnego żalu” także nie należy zaniedbywać wyznaczonych terminów. Próba przyznania się do niedotrzymania terminu złożenia deklaracji podatkowej okaże się bowiem nieskuteczna, w przypadku gdy podatnik zawiadomi o tym urząd w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Czynny żal nie zadziała także, jeśli zostanie dokonany po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, art. 16, art. 23, art. 56

Pobierz program PIT 2016 ROZLICZENIE PODATNIKA