Spółka posiada kilka nieruchomości i planuje ich sprzedaż. Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości zabudowanych? Od czego zależy możliwość zastosowania zwolnienia z podatku? Jak to ustalić? I w jaki sposób interpretować i stosować przepisy dotyczące pierwszego zasiedlenia?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób interpretować i stosować przepisy dotyczące pierwszego zasiedlenia. Warto zwrócić uwagę na specyfikę opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości. W większości przypadków podatnicy będą dążyć do tego, aby transakcja była opodatkowana VAT, gdyż:

nabywca będzie uprawniony do odliczenia naliczonego VAT; nie będzie konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) stanowiącego rzeczywisty koszt transakcji; zbywca nie będzie musiał dokonywać korekty VAT odliczonego przy nabyciu.