Zamiast izb skarbowych od kilku dni funkcjonują izby administracji skarbowej. Ale organem podatkowym nadal jest dyrektor izby skarbowej.
Wynika to z opublikowanej 2 grudnia br. ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948).
Zgodnie z nią wszystkie izby skarbowe przekształciły się w izby administracji skarbowej. Do końca lutego 2017 r. jednak właściwym organem pozostanie dyrektor izby skarbowej. Zmieni się to dopiero 1 marca 2017 r. (patrz ramka).
Modyfikacje są spowodowane reformą KAS, która zakłada całkiem nową strukturę administracji skarbowej. Dziś mamy izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po reformie będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.
Urzędy skarbowe będą pełniły analogiczne funkcje jak dziś urzędy skarbowe i celne – w zakresie podstawowej realizacji zadań i obsługi podatników. Będą też odpowiedzialne za kontrole i prowadzenie czynności sprawdzających.
Natomiast urzędy celno-skarbowe będą się zajmowały podmiotami wyselekcjonowanymi do kontroli na bazie analizy ryzyka. Ich działania będą skierowane na oszustwa podatkowe albo uniknięcie opodatkowania.
Zmienią się też niektóre zasady przeprowadzania kontroli w stosunku do obecnych kontroli skarbowych. Przykładowo podatnicy nie będą zawiadomieni o planowanym wszczęciu kontroli. Natomiast odwołanie od decyzji (wydanej po zakończeniu postępowania podatkowego) będzie przysługiwało do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który ponownie będzie zajmować się sprawą w trybie odwoławczym. Dziś odwołanie od decyzji naczelnika urzędu kontroli skarbowej składa się do dyrektora izby skarbowej.
Od 1 marca 2017 r. zmieni się też organ upoważniony do wydawania interpretacji podatkowych. Wnioski w tej sprawie trzeba będzie kierować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie podatnicy składają je do jednego z pięciu dyrektorów izb skarbowych (w Warszawie, w Katowicach, w Bydgoszczy, w Łodzi i w Poznaniu), w zależności od miejsca i podatku, którego dotyczy pytanie.
Organy podatkowe i skarbowe przed i po zmianach