Wynika to z opublikowanej 2 grudnia br. ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948).

Zgodnie z nią wszystkie izby skarbowe przekształciły się w izby administracji skarbowej. Do końca lutego 2017 r. jednak właściwym organem pozostanie dyrektor izby skarbowej. Zmieni się to dopiero 1 marca 2017 r. (patrz ramka).

Modyfikacje są spowodowane reformą KAS, która zakłada całkiem nową strukturę administracji skarbowej. Dziś mamy izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po reformie będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.

Urzędy skarbowe będą pełniły analogiczne funkcje jak dziś urzędy skarbowe i celne – w zakresie podstawowej realizacji zadań i obsługi podatników. Będą też odpowiedzialne za kontrole i prowadzenie czynności sprawdzających.

Natomiast urzędy celno-skarbowe będą się zajmowały podmiotami wyselekcjonowanymi do kontroli na bazie analizy ryzyka. Ich działania będą skierowane na oszustwa podatkowe albo uniknięcie opodatkowania.

Zmienią się też niektóre zasady przeprowadzania kontroli w stosunku do obecnych kontroli skarbowych. Przykładowo podatnicy nie będą zawiadomieni o planowanym wszczęciu kontroli. Natomiast odwołanie od decyzji (wydanej po zakończeniu postępowania podatkowego) będzie przysługiwało do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który ponownie będzie zajmować się sprawą w trybie odwoławczym. Dziś odwołanie od decyzji naczelnika urzędu kontroli skarbowej składa się do dyrektora izby skarbowej.

Od 1 marca 2017 r. zmieni się też organ upoważniony do wydawania interpretacji podatkowych. Wnioski w tej sprawie trzeba będzie kierować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Obecnie podatnicy składają je do jednego z pięciu dyrektorów izb skarbowych (w Warszawie, w Katowicach, w Bydgoszczy, w Łodzi i w Poznaniu), w zależności od miejsca i podatku, którego dotyczy pytanie. 

Organy podatkowe i skarbowe przed i po zmianach

Jednostka

Od 2 grudnia br.

Od 1 marca 2017 r.

jednostka

organ

jednostka

organ

izba skarbowa

izba administracji skarbowej

dyrektor izby skarbowej

izba administracji skarbowej

dyrektor izby administracji skarbowej

izba celna

izba celna

dyrektor izby celnej

urząd skarbowy

urząd skarbowy

naczelnik urzędu skarbowego

urząd skarbowy

naczelnik urzędu skarbowego

urząd celny

urząd celny

naczelnik urzędu celnego

– urząd skarbowy

– urząd celno-skarbowy

– naczelnik urzędu skarbowego

– naczelnik urzędu celno-skarbowego

urząd kontroli skarbowej

urząd kontroli skarbowej

dyrektor urzędu kontroli skarbowej

urząd celno-skarbowy

naczelnik urzędu celno-skarbowego