Nowelizacja ustawy o VAT, opracowana przez Ministerstwo Finansów, przewiduje modyfikacje dotyczące wystawiania faktur. Jak wpłynie to na prawo do odliczenia podatku?

Prawo do odliczenia ma powstawać w rozliczaniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę. Obowiązek podatkowy powstanie z kolei z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Wystawienie faktury ma nastąpić do 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Projekt nie zawiera jednak regulacji dotyczących wystawiania faktur przed terminem (obecnie funkcjonują one przy niektórych rodzajach sprzedaży). Można z tego wyprowadzić dwa sprzeczne wnioski: albo nie będzie ograniczeń w wystawianiu faktur przed końcem miesiąca, albo w ogóle nie będzie możliwości wcześniejszego wystawiania faktury.

Jeżeli trzymać się ściśle przepisów, to podatnicy będą faktycznie kredytowali Skarb Państwa. Przykładowo: sprzedaż towaru wystąpi w styczniu, sprzedawca wystawi fakturę 7-go lutego. Obowiązek podatkowy powstanie u niego w styczniu, jednak prawo do odliczenia z tej faktury powstanie u nabywcy dopiero w rozliczeniu za luty.

Jakie będzie wyjście z takiej sytuacji?

Logiczne byłoby wystawianie faktur wcześniej tak, aby nabywca miał możliwość rozliczyć je jeszcze w miesiącu zakupu. Nie wydaje się też właściwe kazać klientowi, który zrobił zakupy w sklepie i zażądał faktury, czekać na nią do końca miesiąca.

Projekt jednak nie precyzuje tych kwestii. W konsekwencji można się obawiać, czy nie rozwinie się praktyka, uznająca wystawienie faktury przed końcem miesiąca za tzw. fakturę pustą (tj. nie dokumentującą żadnej transakcji). W mojej ocenie, wykładnia literalna i systemowa nowych przepisów wskazuje na możliwość takiego określenia terminów wystawiania faktur, aby uniknąć negatywnych skutków u nabywcy. Zatem przepisy należałoby takk rozumieć, aby możliwe było wystawianie faktur przed końcem miesiąca.

Czy projekt doprecyzować, aby uniknąć wątpliwości?

Tak. Warto, aby materia ta została jasno sprecyzowana przez ustawodawcę, tak żeby potem nie była ona przedmiotem interpretacji i sporów. Przykładowo, dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie, jako zasady, możliwości wystawiania faktur w dowolnym terminie, przed momentem powstania obowiązku podatkowego.