Rozmowa z Hanną Kozłowską, biegłym rewidentem w KDA Grupa Sarnowski i Wiśniewski w Poznaniu

Pracodawcy organizują konkursy dla pracowników w różnej formie, np. na najlepszy pomysł w zakresie innowacji, pomysł na wolontariat czy na najładniejsze zdjęcia, które później znajdą się w firmowym kalendarzu. W większości przypadków wygrana wiąże się z uzyskaniem nagrody rzeczowej. Czy wręczenie takich nagród pracownikom należy rozliczyć dla celów VAT?

Niestety tak. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podlega przekazanie nieodpłatnie przez przedsiębiorcę towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Nie ma więc znaczenia cel, na jaki następuje przekazanie. Objęcie takiego przekazania zakresem VAT uzależnione jest od tego, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia przy nabyciu towarów przekazywanych później jako nagrody. Oczywiście poza VAT pozostawałoby przekazanie prezentów o małej wartości.

Jak firma rozliczy VAT?

W przypadku wydatków związanych z nabyciem towarów przekazywanych jako nagrody w konkursach istnieje pośredni związek z prowadzoną działalnością – konkursy budują poczucie wspólnoty i wpływają pozytywnie na wydajność pracowników. Powoduje to, że po stronie przedsiębiorcy powstanie prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu tych towarów. Z tego względu przekazanie towarów w ramach konkursu podlega VAT i podatnik w momencie ich przekazania powinien wystawić fakturę wewnętrzną.

Czy pracodawca ma również z tego tytułu obowiązki w podatku dochodowym?

W przypadku konkursów pracowniczych ogłaszanych np. w gazetce firmowej uczestnikami mają być pracownicy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł.

A jak będzie w sytuacji, gdy firma nie ma takiego funduszu?

Gdy przedsiębiorca nie posiada ZFŚS lub gdy wartość uzyskanych nagród przekracza 380 zł, wtedy cała wygrana w konkursie będzie stanowić dla pracowników przychód do opodatkowania jako stosunek pracy. Konkurs organizowany jest bowiem dla pracowników, zaś ewentualna wygrana pracownika związana jest z pozostawaniem w stosunku pracy ze spółką.

Z tego względu wartość wygranej w konkursie należy doliczyć pracownikowi do przychodów ze stosunku pracy (nie będzie konieczności opodatkowania wygranej 10-proc. podatkiem zryczałtowanym). Takie stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 maja 2010 r. (nr IBPBII/1/415-191/10/MK).