- Przede wszystkim nastąpi zrównanie zakresu ochrony tajemnicy zawodowej z innymi zawodami zaufania publicznego. Obecnie doradca podatkowy może być bez jakichkolwiek obostrzeń zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli tylko taka będzie wola np. prokuratora czy sądu. Projekt zmiany art. 180 kodeksu postępowania karnego zasadniczo modyfikuje przesłanki i procedurę zwalniania doradców z obowiązku zachowania tajemnicy. Po nowelizacji doradcy będą przesłuchiwani co do faktów objętych tajemnicą zawodową jedynie, gdy będzie to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie będzie mogła być ustalona na podstawie innego dowodu. W przeciwieństwie do dotychczasowej regulacji to na prokuratorze lub sądzie spoczywać będzie obowiązek wykazania, że zachodzą te wyjątkowe okoliczności. Ponadto zwolnić z tajemnicy będzie mógł wyłącznie sąd.

● Co to oznacza dla doradców podatkowych?

- Doradztwo podatkowe wiąże się z udostępnianiem przez klientów wielu informacji „wrażliwych”. Interes klienta wymagał więc stworzenia ram prawnych dla takiego powiernictwa poprzez stworzenie narzędzi ochronnych, które pozwolą doradcy na zachowanie dyskrecji i milczenia w określonych sytuacjach. Bez takich prawnych gwarancji nie byłoby możliwe zbudowanie takiej relacji pełnego wzajemnego zaufania pomiędzy doradcą a jego klientem. Dzięki noweli kodeksu postępowania karnego klient będzie mógł bez obaw powierzyć swojemu doradcy najgłębiej skrywane tajemnice, bez obaw o ich poufność. Nastąpi więc wzmocnienie więzi doradcy z klientem.

● Czy dzięki tym zmianom informacje przekazywane przez klientów doradcom podatkowym będą lepiej chronione?

- To oczywiste, że nowa regulacja w sposób diametralny wpływa na zakres ochrony informacji przekazywanych doradcom podatkowym. Doradcy podatkowi zyskają oręż w walce z niekiedy nadpobudliwymi organami państwa. Po prostu nie tak łatwo będzie doradcę zmusić do mówienia.