INTERPELACJA

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw mają na celu m.in. wzmocnienie ochrony tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego. Jak poinformowało MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10748), tajemnica ta będzie chroniona na tych samych zasadach, co u przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego wykonujących czynności doradztwa podatkowego, tj. adwokatów i radców prawnych (art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego). Mogą być oni przesłuchiwani co do faktów objętych tajemnicą zawodową, tylko gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy możliwe jest jedynie przez sąd.

Obecnie doradca podatkowy podlega ogólnym zasadom zwalniania z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, które może zostać dokonane także przez prokuratora.

Zdaniem MF, powierzając doradcy swoje dane z życia prywatnego dotyczące majątku, źródeł dochodu, stanu oszczędności, stanu rodzinnego, stosunków majątkowych i małżeńskich itp., klienci oczekują pełnej ochrony, zgodnie z ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Dodatkowo nowelizacja zawiera przepisy umożliwiające doradcy podatkowemu prowadzenie spółki multidyscyplinarnej z innymi podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, m.in. adwokatami i radcami prawnymi. W związku z tym konieczne jest zrównanie praw tych podmiotów w zakresie obowiązującej ich tajemnicy zawodowej.