Przepisy podatkowe nie regulują wprost kwestii okresu ważności certyfikatu rezydencji podatkowej, niezbędnego do zastosowania wynikającej z poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania obniżonej stawki podatku u źródła lub zwolnienia z tego podatku. Co w takim razie robić, aby certyfikat był ważny?

- Jedną z możliwości jest coroczne uzyskiwanie przez płatnika certyfikatu rezydencji podatkowej swojego kontrahenta.

Czym jest certyfikat?

- Certyfikat rezydencji to dokument potwierdzający, że dana osoba ma miejsce zamieszkania (siedzibę) w danym państwie i jest rezydentem podatkowym tego państwa.

Dlaczego uzyskanie tego dokumentu jest ważne?

- Certyfikat rezydencji podatkowej jest konieczny, aby do dochodów z wielu źródeł (np. z odsetek, dywidend) uzyskanych przez daną osobę w Polsce można było zastosować wynikającą z poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania obniżoną stawkę podatku u źródła lub w ogóle odstąpić od jego pobrania.

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych dotyczące certyfikatów rezydencji nie precyzują, jak długo certyfikat rezydencji, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej, zachowuje swoją aktualność. Czy to ma znaczenie dla rozliczeń podatkowych?

- Owszem, i to kluczowe. To płatnik (a więc podmiot dokonujący wypłaty środków na rzecz podmiotu zagranicznego), w razie konieczności, będzie musiał udowodnić, że miał prawo zastosować korzystniejsze regulacje wynikające z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przeciwnym razie będzie ponosił odpowiedzialność za niepobrany lub nieprawidłowo pobrany podatek.