Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki, które wynikają z jego zobowiązań podatkowych. Jednak odpowiedzialność podatkowo-prawna ma charakter obiektywny i nie jest uzależniona od winy, zamiaru, czy dobrej lub złej woli strony postępowania.

Warto jednak wiedzieć, że podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania m.in. w zakresie wypłat ze stosunku pracy, do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.

W związku z tym, że do końca lutego płatnicy mają obowiązek wystawić PIT-11 i PIT-40 i przesłać te formularze do podatników i właściwych dla nich urzędów skarbowych, dziś skupmy się na odpowiedzialności za niewłaściwe wypełnienie tych druków lub za niewypełnienie ich w ogóle.

Podatnik składa PIT-12

Płatnik wypełni za podatnika PIT-40 za 2010 rok, jeżeli podatnik do 10 stycznia 2011 r. złożył mu PIT-12. W oświadczeniu tym podatnik wskazuje, że:

● nie uzyskał innych dochodów poza dochodami uzyskanymi od płatnika (z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości lub papierów wartościowych czy dochodów opodatkowanych stawką zryczałtowaną),

● nie korzysta za 2010 rok z ulg i odliczeń (z wyjątkiem składek na ubezpieczenia społeczne),

● nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, ani

● nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych (z wyjątkiem zwrotu uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Warto tu podkreślić, że płatnik nie ma obowiązku weryfikacji informacji zawartych w PIT-12. Odpowiedzialność za ich prawdziwość spoczywa na podatniku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto odpowiada za zobowiązanie podatkowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy można poprawić błędy w wypełnionym PIT-40
- Czy płatnik otrzyma wynagrodzenie za wpłatę podatku po terminie
- Czy intercyza chroni przed odpowiedzialnością
- Czy płatnik odpowie za niezapłacony podatek