Jeśli uzyskany w 2008 roku przychód nie kwalifikuje się do żadnej grupy opisanej szczegółowo w wierszach tabeli przychodów zeznania rocznego, rozliczamy go w wierszu inne źródła. Wiersz inne źródła wypełniamy, gdy uzyskaliśmy przychody m.in. z tytułu: dniówek obrachunkowych i udziałów w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, świadczeń wypłaconych z funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stypendiów, świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej. Tutaj wykazuje się także kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe lub budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których utracili prawo, tj. w przypadku: wycofania ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r., całkowitej zmiany przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych wydatków, wycofania z kasy mieszkaniowej zgromadzonych oszczędności, z wyjątkiem gdy wycofana kwota, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę, przeniesienia uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, zaistnienia zdarzeń dotyczących utraty prawa do ulgi z tytułu budownictwa wielorodzinnego na wynajem, o których mowa w art. 7 ust. 14 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104 z późn. zm.). W tej części zeznania należy także wykazać zwrócone darowizny, jeżeli te zostały wcześniej odliczone od dochodu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz porady jak rozliczyć w PIT:

 • Sprzedaż nieruchomości nabytych w latach 2007-2008
 • Sprzedaż nieruchomości nabytych przed 2007 rokiem
 • Sprzedaż rzeczy i dochody z aukcji internetowych
 • Dochód ze sprzedaży walut obcych
 • Napiwki jako źródło przychodów
 • Alimenty na rzecz żony, rodziców lub rodzeństwa
 • Wynagrodzenie członków wspólnoty mieszkaniowej
 • Brak świadczenia pracy
 • Umorzony czynsz
 • Umorzona kara za wycinkę drzew
 • Odsetki od kredytu umorzone przez bank
 • Przychody małoletnich dzieci
 • Prawo pobierania pożytków
 • Umorzona pożyczka bankowa
 • Zwrot za wymianę stolarki okiennej
 • Świadczenie na rzecz małżonka
 • Dopłaty waloryzacyjne do pożyczek