W sprawie spółka dokonała w 2005 roku zgłoszenia celnego towarów w postaci części rejestratora cyfrowego po kilka sztuk każda jako części i akcesoria (CN 8522): płyta główna, pokrywa górna, panel przedni sterujący, rejestrator cyfrowy. W trakcie weryfikacji zgłoszenia organy wyraziły wątpliwość, czy całość importowanego towaru nie stanowi kilkudziesięciu kompletnych urządzeń i jakie czynności montażowe należy wykonać, aby uzyskać gotowe urządzenia. Ekspertyza biegłego potwierdziła, że modułem nadającym zespołowi jako całości zasadniczy charakter jest płyta główna. To ten element nadaje funkcję główną całemu zespołowi, która polega na rejestracji sygnału wizyjnego.

Wobec tego organ uznał, że zaimportowane części rejestratora cyfrowego powinny zostać zaklasyfikowane do pozycji taryfy celnej CN 8521, obejmującej urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu, ze stawką celną 14 proc.

W skardze do sądu spółka zarzuciła, że organy celne błędnie uznały płytę główną za urządzenie posiadające te same właściwości, co rejestrator cyfrowy służący do zapisu oraz odtwarzania obrazu i dźwięku. W ocenie spółki nie można przyjmować, że nieposiadająca wspomnianej funkcji płyta główna ma cechy rejestratora cyfrowego, skoro nie służy ona do zapisywania danych, a jedynie do ich zwielokrotniania i rozsyłu. Oprócz tego spółka zarzuciła jeszcze błędy proceduralne, jakich dopuściły się organy, wykorzystując opinię biegłego, powołując się na jedną opinię do kilku odrębnych spraw spółki.

Stawka celna od sprowadzanych z krajów trzecich aparatów, innych niż stosujące taśmy magnetyczne, do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo), wynosi 13,9 proc.

Sąd nie uwzględnił jednak tych argumentów i utrzymał w mocy decyzję dyrektora izby celnej. Sędzia Anna Maria Stec podkreśliła, że jeśli nawet opinia biegłego w jednej sprawie dołączona została do pozostałych, to w dalszym ciągu dotyczyło to tej samej spółki i tych samych towarów. Takie uchybienie procesowe nie miało więc wpływu na wynik sprawy.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 24 maja 2012 r. sygn. akt I GSK 832/11.