Nie można przyjąć, że dotyczy to także dochodów (przychodów), które są efektem czynności zmierzających do stworzenia (powiększenia) tych zasobów. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sąd Administracyjnego, który rozpatrzył sprawę jednego z towarzystw budownictwa społecznego dotyczącą interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W rozpatrywanej sprawie towarzystwo chciało potwierdzenia od ministra finansów, że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 17 ust. pkt 44 ustawy o CIT dotyczy również takiego przysporzenia jak np. z tytułu umorzenia kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań na wynajem oraz z tytułu kar umownych otrzymanych od wykonawców robót inwestycyjnych w procesie tej budowy.

Organ podatkowy uznał taki pogląd za nieprawidłowy. Minister zinterpretował przepis w ten sposób, że skoro celem towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, to konieczne jest odróżnienie samego procesu inwestycyjnego tworzenia zasobów mieszkaniowych (ich budowa) od gospodarowania istniejącymi już zasobami mieszkaniowymi (ich eksploatacja). Dlatego aby można było mówić o gospodarowaniu takimi zasobami, to zasób taki musi już istnieć. Tymczasem realizacja inwestycji jest działalnością zmierzającą dopiero do stworzenia takiego zasobu. Oznacza to, że procesu budowy mieszkań na wynajem nie należy utożsamiać z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Podobnie zwolnieniu z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi nie podlegają dochody uzyskane z tytułu kar umownych otrzymanych od wykonawców robót inwestycyjnych w procesie budowy mieszkań. Z poglądem ministra finansów zgodził się sąd rozpatrujący skargę towarzystwa na tak wydaną interpretację.

Sędzia NSA Włodzimierz Kubiak podkreślił, że zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi ograniczone jest wyłącznie do zasobów mieszkaniowych już istniejących. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 7 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 105/10.