W sprawie chodziło o zwolnienie określone w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. DzU. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem sprzedaż nieruchomości lub ich części, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, jest zwolniona z PCC, pod warunkiem że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili dokonania czynności nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Sąd orzekł, że zwolnienie to dotyczy m.in. przypadku, gdy w chwili dokonania czynności nabyte grunty wejdą w skład gospodarstwa rolnego (już istniejącego).

W omawianej sprawie spółka nabyła grunty, które były sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza i weszły w skład gospodarstwa rolnego, którego właścicielem jest spółka. W efekcie spółka była zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, mimo że na gruntach tych chce wybudować mieszkania. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Warszawie z 23 września 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 126/11