Sprawa, którą rozstrzygnął wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, dotyczyła wydawnictwa, które świadczy także usługi reklamowe. Spółka chciała usprawnić rozliczenia z kontrahentami i na podstawie podpisanej umowy wystawić fakturę na miesiąc przed wykonaniem usługi, a więc przed publikacją reklamy w czasopiśmie. Płatność za usługę miała nastąpić dopiero po opublikowaniu reklamy. Skarżąca twierdziła, że może wystawić fakturę przed wykonaniem usługi, ponieważ znane będą wszystkie dane, niezbędne do umieszczenia na fakturze. Zdaniem spółki obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Przyznał, że jej argumentacja wydaje się logiczna, ale nie uwzględnia jednej z podstawowych zasad obowiązujących w VAT. Zgodnie z nią obowiązek podatkowy łączy się z wydarzeniem, które już zaistniało – dostawą towaru lub wykonaniem usługi.

Firma w omawianej sprawie powoływała się na wyrok WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1467/09). Sąd uznał w nim, że art. 19 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje jedynie termin końcowy wystawienia faktury, tj. nie później niż 7. dnia od wykonania usługi.

Warszawski sąd nie podzielił tego poglądu, ponieważ wyrok wrocławski dotyczył tzw. usług ciągłych. W rozstrzygniętej wczoraj sprawie spółka świadczyła usługę jednorazową. Zdaniem WSA w Warszawie w takim przypadku nie można wcześniej wystawić faktury.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 532/11