Zapadły niekorzystne wyroki dla podatników, którzy są wspólnikami spółek kapitałowych z siedzibą w Luksemburgu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że przychody uzyskane z tytułu umorzenia tzw. klas udziałów (akcji) w spółce, a w dalszej kolejności również z tytułu likwidacji spółki luksemburskiej są opodatkowane zgodnie z art. 22 konwencji między Polską a Luksemburgiem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 1996 r. nr 110, poz. 527).

Zdaniem sądu nie ma w takim przypadku zastosowania ani art. 10, ani art. 13 konwencji. Artykuł 10 dotyczy opodatkowania dywidend, czyli zysków z akcji i udziałów, natomiast art. 13 dotyczy zysków osiągniętych z przeniesienia własności majątku ruchomego.

Jak wyjaśnił sąd, dochodu z umorzenia klas udziałów oraz likwidacji spółki nie można traktować jako dochodu z akcji, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami skarżącego prawo luksemburskie nie zrównuje dochodów z tytułu likwidacji spółki z wpływami z akcji. Nie będą spełnione też kryteria określone w art. 13 konwencji. W efekcie dochód należy opodatkować zgodnie z art. 22 ust. 1 konwencji, a więc w Polsce.

Sąd zwrócił uwagę, że rozstrzygnięcie w tej sprawie dotyczyło interpretacji, a więc organy podatkowe nie miały uprawnień do badania, jak przychody opisane przez podatnika są traktowane w prawie luksemburskim. Wyroki są nieprawomocne.

SYGN. AKT III SA/Wa 1210/10 i 1211/10

Ważne!

Jeśli do dochodów z Luksemburga, które osiąga polski podatnik, nie mają zastosowania przepisy konwencji polsko-luksemburskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, to dochód taki podlega opodatkowaniu w Polsce. Zasada ta wynika z art. 22 konwencji