Niezależnie od zastosowania artykułu konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek z tytułu umorzenia udziałów w wysokości 19 proc. należy zapłacić w naszym kraju.
Opodatkowanie dochodów z tytułu umorzenia udziałów/akcji lub likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu uzyskiwanych przez polskiego wspólnika jest źródłem sporów z fiskusem. Podatnicy chcieliby opodatkowywać te dochody jedynie w Luksemburgu albo korzystać ze zwolnienia w Polsce. Organy podatkowe w interpretacjach i sądy administracyjne w wyrokach (np. WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 407/11, III SA/Wa 298/11 oraz III SA/Wa 1313/10) twierdzą jednak, że są to dochody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 22 ust. 1 konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Luksemburgiem (Dz.U. z 1996 r. nr 110, poz. 527).

Państwo opodatkowania

Doktor Janusz Fiszer, doradca podatkowy i partner w PwC, wyjaśnia, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem służy tylko określeniu jurysdykcji właściwej do opodatkowania danego dochodu. Z kolei o tym, w jaki sposób dochód jest opodatkowany, decydują już przepisy danego państwa.
Spory dotyczące umorzenia udziałów (akcji) lub likwidacji spółki kapitałowej sprowadzają się do tego, czy dochody należy rozpatrywać w kontekście art. 13 ust. 4 czy też art. 22 ust. 1 konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Luksemburgiem. Pierwszy przepis dotyczy zysków z tytułu przeniesienia własności majątku, a drugi innych dochodów, a więc takich których nie dotyczą postanowienia poprzednich artykułów konwencji.
Doktor Janusz Fiszer wyjaśnia, że do dochodów z tytułu umorzenia udziałów/akcji lub z tytułu likwidacji spółki kapitałowej w Luksemburgu powinien mieć zastosowanie art. 13 ust. 4. Jego zdaniem nie są to dochody z innych źródeł, co potwierdza oficjalny komentarz do art. 13 modelowej konwencji OECD. Wskazuje on na alternatywę: albo takie dochody są traktowane jako zyski kapitałowe, albo jako dywidendy. Nie ma więc podstaw, aby uznać je za dochody z innych źródeł, jak błędnie czynią to niektóre sądy i organy podatkowe. W praktyce jednak skutki zastosowania art. 22 ust. 1 lub art. 13 ust. 4 konwencji są identyczne. Oba przepisy wskazują, że dochód należy opodatkować w Polsce.

Udział w zyskach

Zgodnie z polskimi przepisami ustawy o CIT dochód z umorzenia udziałów/akcji lub likwidacji spółki kapitałowej jest traktowany jak udział w zyskach osób prawnych. Od uzyskanego przychodu trzeba więc odprowadzić 19-proc. podatek. Kategoria „inny dochód” miałaby zastosowanie tylko wtedy, gdyby polskie prawo nie regulowało wprost sposobu opodatkowania dywidend albo zysków kapitałowych.

Umowa wskazuje, w którym państwie należy opodatkować dochód