Podatnik wynajmował mieszkanie. Nowy właściciel zamierzał wykorzystać tę nieruchomość na inne cele i zwrócił się o opuszczenie mieszkania, proponując w zamian rekompensatę w kwocie 60 tys. zł. Propozycja została przyjęta. Wynajmujący uznał, że nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego z uwagi na to, że nie ma w ustawie o PIT takiego źródła przychodów jak rekompensata.

Organ podatkowy uznał, że zwolnienia zawarte w ustawie o PIT nie obejmują świadczenia, jakie otrzymał podatnik. Odnosząc się do zarzutu, że ustawa nie zawiera pojęcia rekompensaty jako podlegającej opodatkowaniu, organ podatkowy wskazał, że w ustawie istnieje źródło przychodów, jakim są inne przychody. Uznał, że otrzymana kwota z ugody zalicza się do tej kategorii przychodów.

Podatnik zarzucił nieprawidłowość postępowania i wniósł skargę do sądu. WSA, oddalając ją, podkreślił, że ustawodawca nie wprowadził zamkniętego katalogu przychodów.

WSA przywołał treść art. 21 ustawy o PIT, który m.in. wskazuje, że wolne od podatku są otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw. Jednak nie one będą podlegały zwolnieniu, jeżeli zostały ustalone na podstawie umowy lub ugody (z wyjątkiem ugody sądowej).

Sygn. akt I SA/Gd 282/09