Za wady sprzedanej rzeczy lub wykonanej usługi kupujący może dochodzić rekompensaty. Ciche ugody zawierane między stronami lub też fikcyjne odszkodowania są opodatkowane. Zwolnione z podatku są tylko odszkodowania przyznane konsumentowi przed sądem.
Uszkodzenie przez przewoźnika bagażu podróżnego, opóźnienie dostawy ważnej przesyłki czy też wadliwie wykonany remont to sytuacje, które zdarzają się codziennie. Konsument, który wadliwy towar zakupił lub wykonano na jego rzecz nierzetelną usługę, może domagać się odszkodowania. Jednak od tego, w jaki sposób zostanie mu wypłacona taka rekompensata, zależy, czy tym odszkodowaniem będzie musiał podzielić się z fiskusem.
– Przepisy kodeksu cywilnego nakładają obowiązek prawidłowego wykonania zawartych pomiędzy kontrahentami umów – przypomina Tomasz Bielenik, doradca podatkowy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy. Oznacza to, że w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy nierzetelny sprzedawca lub usługodawca ma obowiązek naprawienia szkody, jaką poniósł konsument w związku z takim zdarzeniem.