Podatnik, który w wyniku ugody otrzymał od miasta za zlikwidowany ogródek działkowy odszkodowanie, musi od tych pieniędzy zapłacić PIT.
INTERPRETACJA
Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła, jakie skutki podatkowe ma otrzymanie odszkodowania za składnik roślinny i budowlany w związku z likwidacją ogródka działkowego. W rozpatrywanym przypadku podatnik zawarł ugodę z miastem, dotyczącą zrzeczenia się wszelkich roszczeń w stosunku do miasta, związanych z nieruchomością na ogródku działkowym i nakładami na nieruchomości. Miasto wypłaciło podatniko-wi odszkodowanie za skład-nik roślinny i budowlany znajdujący się na ogródku dział-kowym w wysokości 10 105,500 zł.
W tym przypadku podatnik otrzymał odszkodowanie na podstawie ugody. W związku z tym wypłacone mu środki stanowią dochód podlegający opodatkowaniu. Nie ma tu znaczenia fakt, że wypłacone odszkodowanie dotyczy składnika budowlanego i roślinnego, a nie gruntu.
Według katowickiej izby, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in. odszkodowań wynikających z zawartych umów i ugód, jeśli te nie mają charakteru ugody sądowej. Zatem ze zwolnienia od PIT wyłączone są te odszkodowania - chociażby zostały wypłacone wprost na podstawie przepisów odrębnych ustaw bądź przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw - które zostały przyznane na mocy zawartej umowy lub ugody między zainteresowanymi stronami.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 sierpnia 2008 r. (nr IBPB2/415-998/08/MM (KAN-5215/05/08/KAN-7367/07/08)).