ORZECZENIE

Jeśli kontrahent z kraju Unii Europejskiej nie posiada numeru VAT-UE, to polskiej spółce nie przysługuje prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT przy dostawie towarów do tego kontrahenta. WSA powołał się na art. 42 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc., m.in. pod warunkiem że podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrz- wspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów.

Skoro zatem kontrahent skarżącej spółki nie posiadał numeru VAT-UE, to spółka nie mogła zastosować stawki zerowej VAT przy dostawie towarów.

Sygn. akt III SA/Wa 168/09, nieprawomocny