Sprawa dotyczyła dwóch współwłaścicieli nieruchomości, z których jeden prowadził na jej terenie zakład pracy chronionej (zpch) i dzięki temu był zwolniony z podatku od nieruchomości, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Drugi z takiego zwolnienia nie korzystał.

Organy podatkowe uznały, że współwłaściciele nieprawidłowo rozliczyli się z podatku od nieruchomości i w związku z tym stwierdziły ich solidarną odpowiedzialność za to zobowiązanie. Wydały decyzje na każdego ze współwłaścicieli, w których określiły podatek należny od całej nieruchomości, przy czym ograniczyły solidarną odpowiedzialność pierwszego z nich. Miał on odpowiadać jedynie do kwoty pomniejszonej o równowartość podatku należnego od powierzchni, na której był prowadzony zpch. Natomiast w decyzji wystawionej na drugiego właściciela uwzględniły całą powierzchnię nieruchomości, w tym również tę zajmowaną na potrzeby zpch.

Współwłaściciele nie zgodzili się z taką decyzją. Wskazywali, że jeżeli jeden z nich zapłaci podatek od całej powierzchni nieruchomości, a następnie, na zasadzie regresu, wystąpi o zwrot jej części do współwłaściciela prowadzącego zpch, to w efekcie ten drugi nie skorzysta ze zwolnienia.

WSA nie zgodził się z tym argumentem i oddalił skargi współwłaścicieli. Stwierdził, że nieprawidłowo odczytują oni treść decyzji. Jeśli współwłaściciel prowadzący zpch spełni świadczenie do wysokości określonej przez organy podatkowe, to drugi będzie w tej części zwolniony od obowiązku zapłaty podatku.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA. Orzekł, że jeżeli jeden ze współwłaścicieli, prowadząc zpch, jest zwolniony z podatku od nieruchomości, to powierzchnię zajętą pod ten zakład należy odliczyć od całkowitej powierzchni stanowiącej przedmiot opodatkowania. Dopiero pozostała część będzie objęta solidarną odpowiedzialnością współwłaścicieli – wyjaśnił NSA. Tylko w takim wypadku będzie możliwa zasada regresu między współwłaścicielami odpowiadającymi solidarnie za zobowiązanie podatkowe.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 15 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3012/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia