Obowiązują już znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie wydawania wiążących interpretacji podatkowych. Zgodnie z nimi od 1 lipca 2007 r. odpowiedziami na wnioski podatników zajmuje się minister finansów, a nie jak dotychczas naczelnicy urzędów skarbowych. Warto jednak pamiętać, że wnioski o interpretację złożone lub wysłane do urzędu pocztą do 30 czerwca 2007 r. włącznie będą rozpatrywane na starych zasadach. Minister będzie udzielał odpowiedzi na podania złożone począwszy od 1 lipca 2007 r.

Upoważnienie dla izb

Minister finansów będzie wydawał interpretacje podatkowe tylko formalnie. W praktyce bowiem będą zajmować się tym upoważnieni do tego czterej dyrektorzy izb skarbowych: bydgoskiej, katowickiej, poznańskiej i warszawskiej.

Właściwość miejscowa organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych została ustalona w następujący sposób:

  • dla osób fizycznych - według miejsca zamieszkania,
  • dla osób prawnych - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze,
  • dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych,
  • dla podatkowych grup kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

Każda z czterech izb skarbowych ma również określony terytorialnie zasięg działania. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach jest właściwy dla województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego lub świętokrzyskiego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dla: dolnośląskiego, lubuskiego lub wielkopolskiego. Natomiast dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie jest właściwy dla województw: lubelskiego, łódzkiego lub mazowieckiego.

Jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski lub nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej, właściwy miejscowo do wydania interpretacji jest dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

WAŻNE LICZBY

75 zł wynosi minimalna opłata od wniosku o interpretację podatkową

Złożenie wniosku

Aby interpretację podatkową otrzymać, należy zacząć od napisania wniosku. Co ważne, minister finansów w drodze rozporządzenia opracował wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN), który pomoże w prawidłowym dopełnieniu formalności.

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Osoba składająca wniosek o wydanie interpretacji jest zobowiązana do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Decydując się na złożenie wniosku o interpretację przepisów podatkowych, nie można zapomnieć o złożeniu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywoła skutków prawnych.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI O INTERPRETACJE

  • Izba Skarbowa w Bydgoszczy: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń
  • Izba Skarbowa w Katowicach: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała
  • Izba Skarbowa w Poznaniu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno
  • Izba Skarbowa w Warszawie: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Obowiązujące terminy

Minister finansów interpretację indywidualną będzie musiał wydawać bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Trzeba również wiedzieć o tym, że minister może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jednak o zmianie interpretacji minister musi zawiadomić podatnika.

Aby otrzymać odpowiedź, konieczne jest uiszczenie 75-złotowej opłaty. Opłatę trzeba wpłacić w kasie odpowiedniego organu lub na konto bankowe w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli osoba wnosząca wniosek zapomni wpłacić pieniądze, jej wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia. Co istotne, w takiej sytuacji podatnik nie zostanie wezwany do uiszczenia opłaty. Jest jeszcze jedna istotna kwestia, jeśli chodzi o opłatę od wniosku. Jeśli podatnik będzie wnosił o interpretację kilku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłatę trzeba wnieść od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Warto więc, formułując wniosek, dobrze się zastanowić, co tak naprawdę budzi nasze wątpliwości interpretacyjne. Może bowiem się okazać że zamiast 75 zł opłaty, trzeba będzie wpłacić znacznie więcej.

5 KROKÓW

JAK UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ OD MINISTRA

1 Napisz wniosek Aby uzyskać interpretację prawa podatkowego od ministra, trzeba napisać wniosek, opisując w nim wyczerpująco zaistniały stan faktyczny albo zdarzenia przyszłe oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie, ocenę prawną tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Trzeba także złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania kontrolnego oraz nie zostały wcześniej rozstrzygnięte.

2 Zapłać opłatę Od złożonego wniosku w ciągu siedmiu dni trzeba zapłacić 75-złotową opłatę.

3 Złóż wniosek Napisany wniosek trzeba przesłać na adres właściwej miejscowo jednej z czterech izb skarbowych.

4 Czekaj na interpretację Na wydanie interpretacji będzie trzeba poczekać trzy miesiące. Do tego okresu nie wlicza się okresów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

5 Złóż skargę do sądu Jeśli wydana interpretacja nie będzie satysfakcjonująca, istnieje możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego. Jednak przed wniesieniem skargi będzie trzeba wezwać ministra do usunięcia naruszenia prawa. To wezwanie to swego rodzaju prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku przez ministra.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 14a-14g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).