Z VAT zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Bardzo ważna jest zasada, zgodnie z którą w sytuacji gdy podatnik zacznie wykonywać czynności opodatkowane w ciągu roku, to zwolnienie przysługuje do momentu przekroczenia w danym roku limitu obrotu w proporcji do okresu prowadzenia w tym roku działalności. Jeżeli podatnik przekroczy limit uprawniający go do zwolnienia, traci ono moc z momentem przekroczenia tej kwoty. W takim przypadku opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad kwotę wspomnianego limitu. Limit obrotu oblicza się w proporcji do liczby dni w roku, licząc od dnia dokonania pierwszej sprzedaży już podlegającej VAT.

Mali podatnicy

Trzeba również przypomnieć o limitach, które związane są z posiadaniem statusu małego podatnika. Za małego podatnika uważa się podatnika VAT:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiada- jącej równowartości 800 tys. euro,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 tys. euro.

Sprzedaż wysyłkowa

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju - z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2. Według tego ostatniego przepisu, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, jest mniejsza lub równa w roku podatkowym od kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 35 tys. euro.

Przeliczanie euro

W przepisach ustawy o VAT uregulowano również zasady przeliczania na złote limitów stanowiących równowartości kwot określonych w euro. Dotyczy to limitu zwolnienia podmiotowego - 10 tys. euro oraz limitu dla małych podatników - 800 tys. euro i 30 tys. euro, a także przeliczenia kwoty 35 tys. euro dotyczącej sprzedaży wysyłkowej. Otóż kwoty te oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 100 zł. Przy limicie dotyczącym małego podatnika oraz sprzedaży wysyłkowej zaokrągla się kwoty do 1000 zł. Przypomnijmy, że 2 października 2006 r., który był pierwszym dniem roboczym tego miesiąca, średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił 3,9745 zł.

Oznacza to, że w celu obliczenia limitu zwolnienia podmiotowego na przyszły rok trzeba pomnożyć wspomnianą kwotę 10 tys. euro przez średni kurs euro, czyli 3,9745 zł. Otrzymujemy zatem 39 745 zł (10 000 x 3,9745 = 39 745). Kwotę tę trzeba następnie zaokrąglić do 100 zł. Wynika z tego, że limit zwolnienia na 2007 rok wynosi 39 700 zł.

W przypadku małych podatników równowartość 800 tys. euro przy zastosowaniu kursu z tego dnia wynosi dokładnie 3 179 600 zł (800 000 x 3,9745 = 3 179 600). Po zaokrągleniu do 1000 zł limit ten będzie wynosił 3 180 000 zł. Z kolei wspomniana kwota graniczna wynosząca 30 tys. euro po przeliczeniu na złote wyniesie 119 235 zł (30 000 x 3,9745 = 119 235). Po zaokrągleniu do 1000 zł limit będzie wynosił 119 000 zł.

Wartość sprzedaży wysyłkowej natomiast, która uprawnia do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju w 2007 roku, wynosi 139 tys. zł. Należy też pamiętać, że dodatkowo kwoty przeliczenia określa w drodze rozporządzeń minister finansów.

ILE WYNOSIŁY LIMITY ZWOLNIENIA Z VAT

  • na 2004 rok - 45 700 zł (1 euro = 4,5685 zł)
  • na 2005 rok - 43 800 zł (1 euro = 4,3787 zł)
  • na 2006 rok - 39 200 zł (1 euro = 3,9158 zł)
  • na 2007 rok - 39 700 zł (1 euro = 3,9745 zł)

JAKIE ZWOLNiENIE PODMIOTOWE

Dla celów zwolnienia podmiotowego VAT wyrażony w euro limit przelicza się po średnim kursie walut ogłaszanym przez NBP według kursu na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 100 zł.

JAKA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

Wartość sprzedaży wysyłkowej uprawniającą do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju wynosi 139 tys. zł.

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 2 pkt 25, art. 24 oraz art. 113 ust. 1-2 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■ Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 220, poz. 1604).

■ Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju (Dz.U. nr 230, poz. 1677).