Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy. Wynika z niego, że akcyza na papierosy nie może być niższa niż 146,33 zł na 1 tys. sztuk. Akcyza na takim poziomie naliczana byłaby dla papierosów sprzedawanych w 2007 roku w cenach detalicznych nieprzekraczających 3,89 zł za 20 sztuk.

Rozporządzenie przygotowano w oparciu o delegację ustawową wynikającą z art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.). Przewiduje on, że minister finansów może określić minimalną stawkę akcyzy na papierosy w wysokości 90 proc. całkowitej kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej.

Najpopularniejszą kategorią cenową (NKC) jest kategoria cenowa, na którą istniał największy popyt rynkowy i która osiągnęła najwyższą sprzedaż w okresie poprzedniego roku kalendarzowego, obliczona według liczby sprzedawanych papierosów, na podstawie maksymalnych cen detalicznych (wydrukowanych na opakowaniach jednostkowych), w przeliczeniu na 1 tys. sztuk, ustalana na dzień 1 stycznia każdego następnego roku.

Najpopularniejsza kategoria cenowa odpowiada cenie, po której sprzedano największą liczbę papierosów w okresie 12 miesięcy roku kalendarzowego poprzedzającego dzień 1 stycznia danego roku. Na podstawie danych zebranych przez Ministerstwo Finansów ustalono, że największym popytem rynkowym i największą sprzedażą w 2006 roku cieszyły się papierosy w cenie 4,85 zł za 20 sztuk, co odpowiada kwocie 242,50 zł za 1 tys. sztuk. Całkowity podatek akcyzowy, wyliczony dla NKC papierosów, w systemie mieszanym według obowiązujących aktualnie stawek akcyzy, tj. stawki kwotowej wynoszącej 80,87 zł/1 tys. sztuk i procentowej 33,70 proc. wynosi 162,59 zł na 1 tys. sztuk. Stąd minimalna stawka akcyzy wynosi 146,33 zł/1 tys. sztuk.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl