Czy mogę skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego
Wkrótce zacznę wynajmować znajomym mieszkanie. Jest to nieduży lokal, zatem będę otrzymywał niewielkie przychody. Czy w tym roku mogę je rozliczać w formie zryczałtowanej? Tak Osoby osiągające przychody z najmu mają prawo korzystać z opodatkowania w formie zryczałtowanej. Gwarantują im to przepisy art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, że ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Potwierdzają to przepisy art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stanowią one, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Czy istnieje możliwość wyboru opodatkowania
Czy prowadząc wynajem w ramach działalności gospodarczej podlegającej ustawie o PIT, można wybrać płacenie podatku dochodowego według 19-proc. stawki liniowej lub według progresywnej skali w wysokości 19, 30 i 40 proc.? Tak Wybór formy opodatkowania powoduje, że możliwe jest zastosowanie wyłącznie tych przepisów prawa, które ustawodawca przewidział dla danego źródła przychodu (patrz wyjaśnienia Izby Skarbowej w Katowicach, nr IPB2/4117-0056/06/3, z 18 grudnia 2006 r.). Jeżeli podatnik wybrał rozliczenia na zasadach ogólnych opodatkowane według skali podatkowej wymienione w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to powinien pamiętać, że uchwalona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje waloryzację progów podatkowych na 2007 rok. Skala podatkowa obowiązująca w tym roku wymieniona jest w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Opublikowano ją w Dzienniku Ustaw nr 217, poz. 1588 (art. 10 tej znowelizowanej ustawy). Podatnicy spełniający warunki mogą też wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. Chodzi w tym przypadku o opodatkowanie według jednolitej 19-proc. stawki PIT.

PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 27 i art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).

Czy zwiększył się limit przychodów
Czy w tym roku zwiększył się przeliczony na złote limit przychodów z najmu, którego przekroczenie pociąga za sobą konieczność zastosowania wyższej stawki ryczałtu? Tak Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 proc. przychodów z tytułu umowy najmu, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4 tys. euro. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi już 20 proc. przychodów. Zasady przeliczania euro na złote uregulowano w art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z przepisów tych wynika, że kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponieważ 1 października wypadał w ubiegłym roku w niedzielę, więc obowiązywała w tym dniu tabela kursów z piątku 29 września, w której kurs euro ustalono na 3,9835 zł. Zatem limit stanowiący równowartość 4 tys. euro na 2007 rok wynosi 15 934 zł (4000 x 3,9835 = 15 934,00). W roku 2006 było to 15 666 zł 40 gr. Limit ten więc nieco się zwiększył. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 4 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Czy oświadczenie składam po uzyskaniu przychodu
Rozpocznę wynajem mojego domu od 2 kwietnia 2007 r. Ustaliłem, że tego samego dnia otrzymam pierwszą zapłatę od najemców. Czy dopiero po tej dacie muszę złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Nie Obowiązujące regulacje nakładają określone obowiązki na osoby, które chcą rozliczać przychody z najmu w formie ryczałtu. Osoby te muszą złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Podatnik składa je naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Z kolei podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego musi to zrobić do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Unormowania te zawarte są w art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jeżeli zatem właściciel lokalu otrzyma pierwszą zapłatę od najemców 2 kwietnia 2007 r., to musi złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w urzędzie skarbowym nie później niż tego dnia. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu, to nie będzie miał prawa do opodatkowania przychodów z najmu w 2007 roku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z ryczałtu będzie mógł skorzystać dopiero w 2008 roku, pod warunkiem oczywiście, że złoży wymagane przez ustawę oświadczenie do 20 stycznia 2008 r. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 9 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Czy można wynajmować w ramach działalności
Czy ustawa o PIT stwarza możliwość rozliczania dochodów z najmu albo w ramach działalności gospodarczej, albo poza taką działalnością? Tak Podatnicy mogą rozliczać najem również na zasadach przewidzianych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł 10 tej ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, którymi m.in. są: • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3), • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6). Istnieje zatem możliwość opodatkowania najmu na zasadach ogólnych. Stwarzają ją przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieją w tym przypadku dwie możliwości wynajmu uzależnione od tego, czy jest on prowadzony w ramach działalności gospodarczej czy poza taką działalnością. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy muszę ponownie zawiadamiać urząd skarbowy
Od 2007 roku wynajmuję dom w ramach działalności gospodarczej. Złożyłam do 20 stycznia oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli według jednolitej 19-proc. stawki. Także w 2008 roku będę korzystała z tego opodatkowania. Czy w przyszłym roku muszę składać kolejne oświadczenia o wyborze 19-proc. stawki? Nie Według art. 9a ust. 4 ustawy o PIT, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, czyli według jednolitej 19-proc. stawki, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy będę musiał zastosować 20-proc. stawkę
Od początku tego roku wynajmuję mieszkanie. Osiągam miesięczne przychody w wysokości 1,1 tys. zł. Korzystam z ryczałtu. Czy w ciągu roku przekroczę limit pociągający za sobą konieczność stosowania wyższej 20-proc. stawki? Nie Jeżeli podatnik będzie osiągał przychody wynoszące 1,1 tys. zł miesięcznie, to w ciągu 2007 roku przychód z najmu wyniesie 13,2 tys. zł (1100 zł x 12 miesięcy = 13 200 zł). Wynika z tego, że przychód nie przekroczy limitu na 2007 rok, czyli kwoty 15 934 zł. Podatnik będzie więc mógł przez cały ten rok korzystać ze stawki ryczałtu w wysokości 8,5 proc. Co miesiąc będzie płacić 93,50 zł ryczałtu (1100 zł x 8,5 proc. = 93,50 zł). Wynajmujący będzie mógł ewentualnie wnosić podatek co kwartał w wysokości 280,50 zł (93,50 zł x 3 miesiące = 280,50 zł). PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).